Výbor Regionální rady

Hlavním posláním Výboru, souvisejícím s projekty, je vyhlašování výzev, schvalování podmínek výzev a podpořených projektů. Dále pak rozhoduje o rozpočtu, volí předsedu Regionální rady a místopředsedy, také jmenuje ředitele Úřadu Regionální rady Severovýchod. Členové Výboru jsou voleni z členů zastupitelstev (po osmi z každého kraje).

Úkoly

Výbor Regionální rady je zodpovědný za řízení a provádění Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

 

Složení

Členové Výboru jsou voleni z členů zastupitelstva krajů, které tvoří region soudržnosti Severovýchod – Pardubického, Libereckého a Královéhradeckého kraje. Každý kraj je ve Výboru zastoupen 8 členy. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod má 24 členů.

 

Předsednictvo

Předseda RR je statutárním orgánem Regionální rady a zastupuje ji navenek. Ze své činnosti je odpovědný Výboru.

 

Zasedání a usnesení

Zápisy ze zasedáních Výboru Regionální rady Severovýchod dokumentují, co se na jednotlivých zasedáních projednávalo. Závěry z jednání jsou umístěny také v přílohách zápisů, tedy v usneseních.

 

Jednací řád

Činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen "Rada") se řídí zákonem č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje v platném znění (dále jen „Zákon“).

 

 Etický kodex VRR - Etický kodex upravuje základní principy členství ve výboru, např. v otázkách střetu zájmů, poskytování informací, přijímání darů a výhod nebo oznamování nepřípustné činnosti.