Zasedání a usnesení

Zápisy ze zasedáních Výboru Regionální rady Severovýchod dokumentují, co se na jednotlivých zasedáních projednávalo. Závěry z jednání jsou umístěny také v přílohách zápisů, tedy v usneseních.

1 2 3 4 5 6   Následující   ››

Sedmdesáté sedmé zasedání (21. 6. 2019)

Dne 21. 6. 2019 proběhlo plánované zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod prostřednictvím videokonference. Helena Kubíčková, ředitelka Úřadu, v úvodu zasedání podrobně informovala o ukončování činnosti regionálních rad a jednáních, která v této souvislosti proběhla. Členové Výboru schválili změny projektů v udržitelnosti, vzali na vědomí informace o výstupech interního auditu, externích kontrolách, rizikových projektech a porušení rozpočtové kázně. Závěrečnými body programu zasedání bylo schválení účetní závěrky za rok 2018 a závěrečného účtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za rok 2018.

 

Sedmdesáté šesté zasedání (29. 3. 2019)

Dne 29. března 2019 zasedli členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ve videokonferenčních místnostech krajských úřadů. Body, které byly na programu zasedání, měly většinou informativní charakter. Členové Výboru byli seznámeni s průběhem externích kontrol a auditů, sledováním rizik na úrovni programu, změnou interní dokumentace a s novými skutečnostmi k rizikovým projektům. Členům byla na jednání představena Zpráva o výsledcích činnosti Útvaru interního auditu za rok 2018. Výsledky auditů, které proběhly v roce 2018, potvrdily přiměřenost a účinnost systému finanční kontroly, žádné nedostatky nebyly zjištěny.  

 

Sedmdesáté páté zasedání (25. 1. 2019)

Dne 25. 1. 2019 zasedli členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a projednali všechny body, které byly na programu tohoto videokonferenčního jednání. Ing. Helena Kubíčková byla jmenována do funkce ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. V návaznosti na její jmenování byla schválena změna organizační struktury Úřadu a došlo ke snížení celkového počtu pracovních míst. Členové Výboru dále projednávali změny rozpočtu na rok 2018 i 2019, změnu monitorovacího indikátoru u jednoho z financovaných projektů, porušení rozpočtové kázně a byli také seznámeni s aktuální situací v oblasti uzavírání programového období 2007–2013.

 

Sedmdesáté čtvrté zasedání (14. 12. 2018)

V pátek 14. 12. 2018 se uskutečnilo poslední zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v roce 2018. Členové projednali dvanáct bodů, které byly na programu této videokonference. Přítomní byli seznámeni s činností interního auditu, průběhem externích kontrol a auditů a s novými skutečnostmi k rizikovým projektům. Schválili rozpočet na rok 2019 a také střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021. Jednali rovněž o změně rozpočtu na rok 2018.   Členy Výboru byl schválen plán zasedání rok 2019.

 

Sedmdesáté třetí zasedání (21. 9. 2018)

V pátek 21. září 2018 se členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod sešli v Sále Zastupitelstva Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Mezi tradiční témata jednání patřily úprava rozpočtu, rizikové projekty operačního programu, činnost interního auditu a rizika sledovaná na úrovni programu. Výbor se dále zabýval porušeními rozpočtové kázně a členové Výboru také schválili přerušení doby udržitelnosti u jednoho z libereckých projektů.

 

Sedmdesáté druhé zasedání (22. 6. 2018)

V pátek 22. června 2018 proběhlo 72. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Zástupci královéhradecké, pardubické a liberecké komory projednávali celkem 13 bodů zařazených na program. Celé jednání probíhalo formou videokonference. Stěžejními body programu tohoto zasedání bylo schválení účetní závěrky a závěrečného účtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za rok 2017. Další body se pak týkaly úprav rozpočtu na letošní rok, změn projektů, výstupů interního auditu, externích kontrol a rizikových projektů.  

 

Sedmdesáté první zasedání (23. 3. 2018)

V pátek 23. března 2018 proběhlo videokonferenční jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Členové královéhradecké, pardubické a liberecké komory Výboru se sešli ve videokonferenčních místnostech jednotlivých krajských úřadů, aby projednali změnu rozpočtu, výstupy interního auditu, zprávu o rizicích za 2. pololetí 2017, prominutí penále u jednoho z projektů a informace k rizikovým projektům v rámci programu. Ing. Helena Kubíčková, pověřená vedením Úřadu, informovala členy Výboru o úspěšném uzavření programu k 28. prosinci 2017.  

 

Sedmdesáté zasedání (26. 1. 2018)

V pátek 26. ledna 2018 se uskutečnilo již 70. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Na programu videokonferenčního jednání bylo celkem devět bodů. Zásadním projednávaným bodem byl bod týkající se uzavírání operačního programu. V rámci tohoto bodu byli členové informováni o postupu ukončování operačního programu a schválili odečtení „otevřených nesrovnalostí“ ze závěrečného výkazu výdajů, které je předpokladem pro uzavření operačního programu ze strany Evropské komise. Ostatní body programu se týkaly rozpočtu Regionální rady nebo byly informativního charakteru. Členové Výboru byli mimo jiné seznámeni s novými skutečnostmi k projektu technické pomoci na roky 2018 - 2019, s průběhem externích kontrol a auditů a aktualizací interní dokumentace.

 

Šedesáté deváté zasedání (18. 12. 2017)

V pondělí 18. 12. 2017 se uskutečnilo 69. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a přítomní členové projednali patnáct bodů, které byly na programu videokonference. V závěru roku schválili členové Výboru rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2018 a také rozpočtový výhled na roky 2019 – 2020. Byli informováni o projektu technické pomoci na roky 2018 – 2019 a seznámeni s činností interního auditu, průběhem externích kontrol a auditů, s novými skutečnostmi k rizikovým projektům a s průběhem ukončování programu. Výborem byla vedením Úřadu od 1. 1. 2018 pověřena Ing. Kubíčková.  

 

Šedesáté osmé zasedání (22. 9. 2017)

V pátek 22. září 2017 se členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod sešli v sále Zastupitelstva Krajského úřadu v Hradci Králové a projednali 11 bodů, které byly na programu tohoto 68. zasedání. Členové obdrželi informace o činnosti Úřadu Regionální rady za období posledního půl roku. V souvislosti s ukončováním operačního programu seznámila ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Lenka Vašátková členy Výboru s postupem vypořádání připomínek Evropské komise k Závěrečné zprávě o provádění ROP SV, které úřad obdržel v červenci 2017. Členové Výboru Regionální rady schválili novou organizační strukturu Úřadu Regionální rady k 1. 1. 2018, která vychází z plánu na snížení administrativní kapacity v období ukončování programu a byli seznámeni s průběhem a závěry externích kontrol a auditů na Úřadu Regionální rady. Výbor se dále zabýval připravovaným projektem technické pomoci na roky 2018 – 2019, změnou rozpočtu, výstupy interního auditu a dalšími pravidelnými body.

 

Šedesáté sedmé zasedání (23. 6. 2017)

Členové Výboru Regionální rady se v pátek 23. června 2017 sešli k projednání bodů, které byly na programu 67. zasedání. Zásadními body jednání bylo schválení účetní závěrky a závěrečného účtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za rok 2016. Schválením dokumentů do 30. 6. 2017 došlo k naplnění podmínek stanovených zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (účetní závěrka) a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (závěrečný účet).Členové Výboru dále schválili aktualizaci Jednacího řádu Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a řešili se také dva případy porušení rozpočtové kázně.Neprojednané body budou zařazeny na program jednání v září 2017.    

 

Šedesáté šesté zasedání (31. 3. 2017)

Hradec Králové – Členové Výboru Regionální rady se sešli v pátek 31. 3. 2017 a prostřednictvím videokonference projednávali body, které byly na programu 66. zasedání. Členové Výboru schválili Metodický pokyn č. 62 – k přerušení doby udržitelnosti projektu a také aktualizaci postupu při promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně. Metodický pokyn byl zveřejněn na webových stránkách Regionální rady NUTS II Severovýchod a je k dispozici u jednotlivých výzev. Členové Výboru se v rámci dalších bodů věnovali např. zásadním krokům uskutečněným v souvislosti s ukončováním programu, promíjení penále, průběhu a výsledkům externích kontrol a auditů, internímu auditu zaměřenému na ověření plnění preventivních a nápravných opatření, novým skutečnostem týkajícím se rizikových projektů a souhrnné zprávě o rizicích za 2. pololetí roku 2016, která je Výboru předkládána pravidelně.

 

Šedesáté páté zasedání (27. 1. 2017)

Hradec Králové – Na programu 65. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, které se uskutečnilo 27. 1. 2017 prostřednictvím videokonference, bylo sedm bodů. Projednávala se následující témata: průběh a výsledky externích kontrol a auditů, zpráva z interního auditu zaměřeného na vedení spisové služby a zajištění archivace v období ukončování operačního programu, rizikové projekty, pokrok v ukončování programu, schválení poslední změny rozpočtu roku 2016 a 1. změny rozpočtu pro rok 2017. Členové Výboru byli v rámci bodu k ukončování programu informováni zejména o plnění jednotlivých kroků interního harmonogramu přípravy Závěrečné zprávy o provádění Regionálního operačního programu Severovýchod a o přípravě podkladů pro závěrečnou certifikaci výdajů.

 

Šedesáté čtvrté zasedání (16. 12. 2016)

Pardubice – 16. 12. 2016 zasedali členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v prostorách Krajského úřadu v  Pardubicích. 64. zasedání mělo na programu patnáct bodů.   Členové Výboru projednávali aktuálně zařazené body, ale zabývali se také tématy, která jsou na programu jednání na konci každého kalendářního roku. Jednalo se zejména o rozpočtový výhled na další roky či bilanci podaných stížností. Nechyběla informace o rizikových projektech, externích kontrolách nebo výstupech interního auditu. Členové Výboru byli seznámeni také s plněním interního harmonogramu ukončování programu a harmonogramu přípravy Závěrečné zprávy o provádění Regionálního operačního programu Severovýchod. Výbor schválil mimo jiné také plán zasedání Výboru pro příští rok.

 

Šedesáté třetí zasedání (9. 12. 2016)

Hradec Králové – Dne 9. 12. 2016 se sešli nově zvolení členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na mimořádném zasedání, které se uskutečnilo formou videokonference. Jednání mělo na programu dva stěžejní body, a to volbu předsednictva Výboru a změnu příjemce u dvou projektů financovaných prostřednictvím regionálního operačního programu. Novým předsedou Výboru byl v souladu s jednacím řádem zvolen Bc. Pavel Hečko. Místopředsedkyněmi pak byly jednohlasně zvoleny Mgr. Hana Štěpánová a Ing. Radka Loučková Kotasová. Následovalo projednání a schválení změny příjemce u dvou projektů financovaných prostřednictvím Regionálního operačního programu.

 
1 2 3 4 5 6   Následující   ››