Slavnostní otevření dalšího úseku stezky

prvnizpravy.cz | 10.4.2013

Sdružení Český ráj připravilo na sobotu 13.dubna 2013 slavnostní otevření dokončeného úseku stezky Greenway Jizera z Líšného do Malé Skály.

Slavnostní otevření zahájí tisková konference ve 12.00 hodin v sídle Obecního úřadu v Líšném za účasti PhDr. Hany Maierové, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Vladimíra Mastníka, radního Libereckého kraje pro dopravu, Mgr. Jana Farského, nově zvoleného předsedy Sdružení Český ráj, Ing. Jiřího Mikeše, starosty obce Líšný a Michala Rezlera, starosty obce Malá Skála.

Po tiskové konferenci bude následovat vlastní slavnostní otevření cyklostezky a exkurze po stezce do Malé Skály s možností zapůjčení koloběžek z IC Malá Skála. Nový úsek o délce 1,4 km byl dokončen a zkolaudován před koncem roku 2012 v rámci projektu „Greenway Jizera v úseku Dolánky – Líšný“ podpořeného z prostředků Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severovýchod.

Stavební práce v úseku Malá Skála – Líšný v rámci nově budované stezky Greenway Jizera byly dokončeny v závěru roku 2012. Jedná se o stezku pro pěší a cyklisty o délce 1,4 km v šíři 2,5 m s povrchem z mechanicky zpevněného kameniva (minerální beton). Část o délce zhruba 110 m je dlážděná v šíři 1,6 m, závěr (84 m) je asfaltový v šíři 3 m. Stezka je vybavena lavičkami, odpočívadlem (stůl s lavicemi) a informační tabulí. Kromě využití pro pěší a cyklisty se nabízí spojení se zapůjčením lodí či koloběžek v Malé Skále. Stezka je vybudována jako bezbariérová.

Současně probíhají práce i na dalších úsecích stezky, a to Dolánky – Rakousy a Rakousy – Malá Skála. V lednu a březnu t. r. byly mezi Rakousy a Malou Skálou osazeny kovové konstrukce dvou nových mostních objektů přes Jizeru. V současnosti probíhají práce na příjezdových komunikacích k mostům a obkládání mostních opěr. V prosinci 2012 byla dokončena úprava lávky pro pěší na železničním mostě (rozšíření na maximálně přípustných zhruba 1,6 m) v Rakousích. Současně byly vybudovány gabionové stěny a nájezdové rampy na těleso mostu, a těleso stezky v osadě Loužek.

Nová komunikace je budována v šíři 2-3 metry jako stezka pro chodce a cyklisty s povrchem z minerálního betonu (mechanicky zpevněného kameniva ). V místech nájezdu na most bude stezka zúžena na 1,5 m a označena značkou „Cyklisto, sesedni z kola“. Dílčí úseky mezi Rakousy a Malou Skálou dostanou živičný povrch.

Dle aktuálně platného harmonogramu je termín dokončení stavebních prací a předání stavby v úsecích Loužek – Rakousy a Rakousy – Malá Skála naplánován na květen 2013. Cílem je dokončení prací a uvedení celé stezky do provozu v létě 2013. Po dokončení stavebních prací bude na novou stezku přeložena cyklotrasa č. 4170 (Dolánky – Líšný), nově značená jako národní dálková cyklotrasa č. 17.

Projekt „Greenway Jizera v úseku Dolánky – Líšný“ (CZ.1.13/3.1.00/14.00946) je spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Liberecké novinky informoval Pavel Charousek, AGENTURA TvA.