Strategické směry rozvoje regonu NUTS II Severovýchod ve vazbě na priority EU v období 2014+

Dokument „Strategické směry rozvoje regionu NUTS 2 Severovýchod ve vazbě na priority EU v období 2014+“ zahrnuje SWOT analýzy jednotlivých krajů a analýzu regionu soudržnosti Severovýchod, konkrétní návrh prioritních a strategických směrů rozvoje regionu NUTS 2 Severovýchod ve vazbě na priority EU v období 2014+ a ve vazbě na model konkurenceschopnosti, jak je stanovuje „Pozice krajů ČR k závěrům 5. kohezní zprávy“.

Dokument vychází ze strategických dokumentů krajů včetně identifikace propojení se strategií Evropa 2020.