Strategie Evropa 2020

Strategie Evropa 2020 představuje výchozí dokument pro stanovení dlouhodobé hospodářské strategie EU s výhledem do roku 2020.

Cílem této strategie je v průběhu desetiletí oživit hospodářský růst tak, aby se v současném měnícím světě vytvořila v EU inteligentní a udržitelná ekonomika, která podporuje sociální začleňování. Tyto tři vzájemně provázané priority by měly EU i členským státům pomoci ke zvýšení zaměstnanosti, produktivity a sociální soudržnosti.

Unie chce do roku 2020 dosáhnout pěti ambiciózních cílů, které se týkají zaměstnanosti, inovací, vzdělávání, sociálního začleňování, změny klimatu a energetiky. Každý členský stát si stanoví své vlastní cíle pro tyto oblasti.

Pět cílů Evropské unie pro rok 2020

1. Zaměstnanost

  • Zaměstnat 75 % osob ve věkové kategorii od 20 do 64 let

2. Výzkum, vývoj a inovace

  • Investovat 3 % HDP Evropské unie (kombinace veřejných a soukromých zdrojů) do výzkumu, vývoje a inovací

3. Změna klimatu a energetika

  • Snížit emise skleníkových plynů o 20 % (nebo dokonce 30 %, pokud k tomu budou vytvořeny podmínky) ve srovnání se stavem v roce 1990
  • Zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na 20 %
  • Zvýšit energetickou účinnost o 20 %

4. Vzdělávání

  • Snížit míru nedokončení studia pod 10 %
  • Dosáhnout ve věkové kategorii od 30 do 34 let alespoň 40% podílu vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva

5. Chudoba a sociální vyloučení

  • Snížit alespoň o 20 milionů počet lidí, kteří žijí v chudobě a sociálním vyloučení nebo jsou na pokraji chudoby a hrozí jim sociální vyloučení

Strategie Evropa 2020 byla schválena v červnu 2010.

Dokument ke stažení