T - V

1 2   Následující   ››

TEN-T

Transevropské sítě (Trans European Network) představují základní priority energetické, telekomunikační a dopravní politiky EU.

 

Turistická oblast

Turistická oblast je charakterizována jako územní celek specifických potenciálem převážně stejných přírodních, resp. kulturně-historických podmínek a vlastností pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace.

 

Udržitelnost příspěvku ze strukturálních fondů

Efekty projektu musí být udrženy v nezměněné podobě po dobu pěti let od finančného ukončení projektu(tzn. připsání poslední platby na účet příjemce).

 

Úřad Regionální rady

Úřad je výkonným orgánem Regionální rady, který zabezpečuje veškeré úkoly spojené s funkcí Řídícího orgánu ROP SV s výjimkou těch záležitostí, které jsou svěřeny nebo vyhrazeny Výboru nebo Předsedovi. Úřad také plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti RR.

 

Veřejná podpora

Dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie se veřejnou podporou rozumí každá podpora poskytnutá v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků (ale i prostředků územních samospráv), která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby a ovlivňuje obchod mezi členskými státy. Podpora, která splňuje výše uvedená kritéria, je neslučitelná se společným trhem a tedy zakázaná. Výjimka z obecného zákazu poskytování veřejné podpory může být povolena na základě blokových výjimek či na základě rozhodnutí Evropské komise.

 
1 2   Následující   ››