Tiskové prohlášení Regionální rady NUTS II Severovýchod k vyjádření NKÚ z 10. září 2012

EU.jpg Hradec Králové – Dnes byla na stránkách NKÚ zveřejněna tisková zpráva spolu s informací o kontrole proplácení dotací z ROP Severovýchod.

Regionální rada tímto prohlašuje, že NKÚ si vyzvedl a tedy prověřoval 28 projektů, na něž byla z ROP Severovýchod proplacena 1,1 miliarda korun – nikoliv 13 projektů s proplacenými 373,4 miliony korun, jak NKÚ uvádí v tiskové zprávě. NKÚ dále popisuje chybné proplacení 27,4 milionů korun, což je výpočet, který odpovídá stoprocentnímu krácení dotací u projektů, u nichž se podle NKÚ chybovalo. Evropská komise však tento postup České republice  vytýká. Požaduje, aby byly uváděny skutečné sankce, které na chybující příjemce dopadnou. Tedy že nevrátí sto procent z chybné zakázky, ale podle evropských pravidel jen například pět procent, což je v celkovém výpočtu diametrální rozdíl. Podle Regionální rady tedy konečné sankce, které na základě kontrolních zjištění dopadnou na příjemce, nepřesáhnou 4,2 miliony korun.

 

Dále je uvedeno, že technickou kvalitu posuzoval v letech 2007 – 2009 jeden odborník (každý projekt jiný). Podle NKÚ tak Regionální rada porušila pravidlo čtyř očí, tedy postup, v němž mají projekt hodnotit dva nezávislí znalci.

Regionální rada prohlašuje, že projekt do roku 2009 hodnotili dva úředníci Úřadu Regionální rady, jeden odborník na technickou kvalitu a šest členů expertní komise, tedy celkem byl hodnocen devíti lidmi. Kromě toho však neexistuje žádná zákonná nebo jiná norma, která přikazuje využít k hodnocení dva nezávislé experty. Toto pravidlo nevyplývá z žádného nařízení Evropské unie ani ze zákona. Navíc tento postup NKÚ nenapadl ani při kontrole v roce 2010, ani ostatní kontrolní orgány, které ROP kontrolovaly, čímž nepřímo potvrdily jeho správnost. Je s podivem, že NKÚ toto Regionální radě vytýká, i když se Regionální rada sama o sobě bez jakýchkoli upozornění či vnějších požadavků rozhodla přizvat dalšího experta na technickou kvalitu, a to pro výzvy vyhlášené od roku 2009. „Jsme přesvědčeni, že kdyby Regionální rada sama o sobě nezavedla hodnocení dvěma experty, NKÚ se k tomu nebude vyjadřovat ani nyní. Regionální rada je tak paradoxně sankcionována za snahu ještě více zprůhlednit postupy hodnocení,“ komentoval případ Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod.

NKÚ se vyjadřuje také k údajně subjektivnímu a nepřezkoumatelnému  hodnocení šestičlenné expertní komise. Uvádí příklad rekonstruovaného kláštera v Hostinném, který v jedné výzvě díky tomuto hodnocení relevance a potřebnosti projektu v regionu neuspěl, ale ve druhé výzvě, se stejným projektem, uspěl.
Regionální rada prohlašuje, že členové expertní hodnoticí komise hodnotí na základě jasně definovaných otázek s tím, že hodnotí každý sám a výsledkem je průměr všech šesti hodnocení. Zmíněný klášter v Hostinném, který je dnes mimo jiné zařazen mezi 15 objektů nominovaných na Stavbu roku 2012, byl skutečně hodnocen dvakrát. Podruhé uspěl také proto, že expertní komise, která posuzuje potřebu a relevanci projektu v rámci daného kraje, správně postupovala při svém hodnocení, a to podle nového Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 – 2010. Ten byl schválen Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje 11. 9. 2008, tedy v době vyhlášení výzvy. Zcela logicky se tedy hodnocení expertní skupiny, pro niž je tento dokument stěžejní, muselo změnit a odlišit se od prvního hodnocení projektu. „Celý systém hodnocení projektů v rámci ROP Severovýchod prošel auditem, který provedla firma PriceWaterhouseCoopers. Dále ho kontrolovalo ministerstvo financí a ministerstvo pro místní rozvoj. Systém je pravidelně předkládán na monitorovací výbory a koneckonců i samotný NKÚ v roce 2010 svou kontrolou potvrdil jeho bezchybnost,“ pokračoval ředitel Semorád. Pro úplnost citujeme ze zprávy NKÚ z roku 2010 vztahující se k hodnocení: „Reg. rada Severovýchod zajistila, aby operace pro financování byly vybírány na základě kritérií pro ROP SV zpracováním postupů a jejich realizací“, ... „RRSV zapracovala do kritérií hodnocení technické kvality projetu dodržení zásady řádného finančního řízení“, ... „RRSV  správně stanovila postup pro předběžnou kontrolu při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku“. Nastavení regionálních operačních programů, co se způsobu výběru projektů a jejich hodnocení týká, odsouhlasila Evropská komise, ministerstvo financí a ministerstvo pro místní rozvoj v letech 2006 a 2007. Měnit toto nastavení v roce 2012 a zpětně podle toho hodnotit je rozhodnutí s nedozírnými důsledky, stejně jako neustálá změna pravidel, zadávání zakázek a způsobů postupu kontrolních orgánů.

 

NKÚ také popisuje nedostatky nalezené u příjemců dotací. Uvádí například projekt města Lázně Bohdaneč, které neoprávněně čerpalo 4,4 miliony korun.

Regionální rada prohlašuje, že se s tímto nálezem ztotožňuje a město podle všeho čeká dle pokynů Evropské komise za toto pochybení 5 % krácení dotace vyplacené na dotčenou zakázku. Z proplacených 51,2 milionů korun bude město pravděpodobně vracet 2,4 miliony korun. O tom rozhodne Výbor Regionální rady 1. října. Dále je zmiňován například projekt obce Křižany v Libereckém kraji. Podle NKÚ byly u projektu zjištěny chyby v zakázce na dodatečné stavební práce související s výměnou materiálu povrchu na jednom z hřišť financovaných z projektu. Příjemce dotace fakturoval  jiný povrch, než jaký byl definován v projektu a na hřiště dodán. V pátek 7. 9. obec zaplatila 1,4 miliony korun, takže Regionální rada už neoprávněně proplacené prostředky získala zpět.  

Regionální rada prohlašuje, že její systém hodnocení, kontroly i rozdělování dotací je transparentní. Svědčí o tom fakt, že veškeré operace s projekty jsou veřejně přístupné na internetu, čímž výrazně překračuje praxi běžnou u ostatních operačních programů. „Pečlivě kontrolujeme i podněty, které by zpochybňovaly správné nakládání s unijními prostředky. Jako jediný orgán řídicí operační program v České republice jsme například nechali prověřit rozpočet všech projektů, u nichž se při výběrovém řízení losovalo a které vykazovaly shodné nebo podobné s těmi, které loni v říjnu označila Policie ČR jako podezřelé. U všech těchto projektů jsme nechali zpracovat nezávislé stavební expertízy,“ dodal ředitel Semorád.