Upozornění Regionální rady

V  souvislosti s blížícím se ukončením 14. kola výzvy pro předkládání projektů do oblastí podpory 3.1 a 3.2 prioritní osy 3  (Cestovní ruch) Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod upozorňuje žadatele o dotaci na nutnost zachování hospodárnosti a efektivity vynaložených dotačních prostředků.

I přesto, že objem finančních zdrojů vyhlášené výzvy je poměrně vysoký, z počtu poskytnutých konzultací vyplývá, že požadavky všech žadatelů o dotaci významně převýší daný objem. V souvislosti s cílem podpořit co nejvíce smysluplných projektů, které budou mít pozitivní vliv na hospodářský rozvoj regionu, bude tak Regionální rada dbát na to, aby byly dotačně podpořeny pouze takové výdaje, které jsou nezbytně nutné pro realizaci daného projektu a které prokazatelně vedou ke splnění cílů Regionálního operačního programu. Ostatní výdaje se poté stanou výdaji nezpůsobilými a bude je v plné výši hradit příjemce dotace, což bude znamenat zvýšení jeho spolufinancování na projektu.

Autor: Odbor metodického řízení programu a monitoringu