Informace Úřadu Regionální rady

Zde jsou zveřejňovány informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a dále informace, jejichž zveřejňování ukládají další zákony.

25.5.2020

Na základě žádosti ze dne 20. 5. 2020 ve věci dokumentů podepsaných žadatelem a panem Stupeckým, jež se týkají projektu s reg. č. CZ.1.13/1.2.00/18.01053 a názvem „Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku“, a ve věci právní úpravy povinností žadatelů o dotaci stran specifikace pozemků dotčených projektem, byly žadateli poskytnuty následující informace.

16.12.2019

Na základě žádosti ze dne 27. 11. 2019 ve věci parcely č. 506/3 v katastrálním území města Pec pod Sněžkou, byly žadateli poskytnuty následující informace.

27. 9.2019

Na základě žádosti ze dne 17. 9. 2019 ve věci dotací na nákup železničních vozidel, byly žadateli poskytnuty následující informace.

13.11.2018

Na základě žádosti ze dne 5. 11. 2018 ve věci rozdělení dotace z operačního programu ROP NUTS II Severovýchod z prioritní osy 2.2 a 39. kola výzvy byly žadateli poskytnuty následující informace.

25. 9. 2018

Na základě žádosti ze dne 29. 8. 2018 ve věci dotací přidělených v rámci regionálního operačního programu obcím byly žadateli poskytnuty následující informace. 

5. 6. 2018

Na základě žádosti ze dne 14.5.2018 ve věci věci vymáhání pohledávek z důvodu porušení rozpočtové kázně zahájených Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v období 1. 1. 2015 - 14. 5. 2018 byly žadateli poskytnuty následující informace.

27. 2. 2018

Na základě žádosti o poskytnutí informací, kterou Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod obdržela dne 5. 2. 2018, týkající se projektu s názvem "Sportovně-relaxační hotel Davídek", reg. č. CZ.1.13/3.1.00/14.00802, byly žadateli poskytnuty následující informace.

29. 8. 2017

Na základě žádosti ze dne 29. 8. 2017, ve věci poskytnutí dokumentace týkajících se projektu CZ.1.13/1.2.00/16.01039 Moderní spojení Královéhradeckého a Pardubického kraje a projekt CZ.1.13/1.2.00/16.01040 Moderní železniční vozidla pro Pardubický kraj byly žadateli poskytnuty následující informace.

4. 10. 2017

Na základě žádosti ze dne 14. 9. 2017, ve věci poskytnutí dokumentace
týkajících se řízení o porušení rozpočtové kázně vůči společnosti S group
SPORT FACILITY MANAGEMENT s. r. o., byly žadateli poskytnuty následující informace.

4. 9. 2017

Na základě žádosti ze dne 17. 8. 2017, ve věci poskytnutí informací týkajících se podnětů k zahájení trestního řízení podaných v souvislosti s s realizací projektů spolufinancovaných Evropskou unií v rámci ROP NUTS II Severovýchod Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod byly žadateli poskytnuty následující informace.

5. 6. 2017

Na základě žádosti ze dne 22. 5. 2017, ve věci poskytnutí specifikovaných dokumentů, týkajících se veřejné zakázky s názvem "Jezdecký klub Liberec - rekonstrukce jezdeckého klubu", zadávané příjemcem dotace Jezdecký klub Liberec z.s, , byly žadateli poskytnuty následující informace.

16. 2. 2017

Na základě žádosti ze dne 16. 2. 2017, ve věci poskytnutí „výstupní sestavy z informačního systému MONIT7+“, konkrétně pak „sestavy R18 Monitorovací indikátory projektů“ a „sestavy R17 Projekce finančního čerpání projektů“, byly žadateli poskytnuty následující informace.

12. 1. 2017

Na základě žádosti ze dne 3. 1. 2017, týkající se poskytnutí žadatelem specifikovaného dopisu, který byl ze strany Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod odeslán starostovi města Žamberk pod č. j. RRSV 8899/2010, byly žadateli poskytnuty následující informace.

6. 1. 2017

Na základě žádosti ze dne 15. 12. 2016, týkající se poskytnutí informace ve věci korespondence Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, vedenou s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a případně Policií České republiky, ohledně „tzv. Pěší zóny v Žamberku“, byly žadateli poskytnuty následující informace.

30. 8. 2016

Na základě žádosti o poskytnutí informací, kterou Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod obdržela dne 24. 8. 2016, týkající se projektu s názvem "Sportovně-relaxační hotel Davídek", reg. č. CZ.1.13/3.1.00/14.00802, byly žadateli poskytnuty následující informace.

25. 8. 2016

Na základě žádosti o poskytnutí informací, kterou Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen „Regionální rada“) obdržela dne 23. 8. 2016, týkající se poskytnutí informace ve věci správních žalob podaných Úřadem Regionální rady ke správním soudům v letech 2012 - 2016, bylo žadateli sděleno, že ze strany Regionální rady, ani Úřadu Regionální rady, který je v souladu s ustanovením § 16 odst. 4 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, jedním z orgánů Regionální rady, nebyla ke dni zaslání odpovědi, tj. 24. 8. 2016, podána žádná správní žaloba.

29. 4. 2016

Na základě žádosti o poskytnutí informací, kterou Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod obdržela dne 21. 4. 2016, týkající se poskytnutí informace ve věci případných žádostí o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod podaných ze strany žadatelem specifikovaných osob, bylo žadateli sděleno, že v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod nebyla žadatelem o dotaci žádná z osob specifikovaných v žádosti. 

11. 4. 2016

Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 7. 4. 2016, ve které žadatel požadoval informace k projektu s názvem „Sportovně relaxační areál Hradec Králové“, reg. č. CZ.1.13/3.1.00/14.00790, byly žadateli poskytnuty bližší informace formou nahlédnutí do dokumentace pro stavební povolení, která je součástí spisu projektu.

6. 4. 2016

Na základě žádosti o poskytnutí informací ze dne 30. 3. 2016, týkající se poskytnutí „informace spočívající v tom, zdali Úřad Regionální rady již někdy v minulosti při své rozhodovací praxi uznal na základě řádného, jednostranného započtení vzájemné pohledávky příjemce dotace vůči pohledávce dodavatele na úhradu ceny díla, zánik této pohledávky ve smyslu úhrady způsobilého výdaje“, byly žadateli poskytnuty následující informace.

14. 3. 2016

Na základě žádosti o poskytnutí informací ze dne 24. 2. 2016, upřesněné dne 8. 3. 2016, ve věci poskytnutí „všech informací k projektové žádosti projektu Lázní Chrastava, které je možné zveřejnit, zejména podnikatelský záměr a finanční bilance projektu“, byly žadateli poskytnuty následující informace.

22. 12. 2015

Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 10.12.2015, ve které žadatel požadoval informace, týkající se podkladových materiálů vypracovaného auditu o provedené kontrole,
která vedla k revokaci rozhodnutí č.j. RRSV 8813/2011 a k novému rozhodnutí č.j. RRSV 10970/2012, byly žadateli poskytnuty následující informace.

14. 12. 2015

Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 9.12.2015, ve které žadatel požadoval informace, týkající se oplocení Centra integrovaných služeb Stěžery, jež bylo realizováno v rámci projektu s názvem „Centrum integrovaných služeb Stěžery“, reg. č. CZ.1.13/2.3.00/02.00265, byly žadateli poskytnuty bližší informace formou nahlédnutí do dokumentace pro stavební povolení, která je součástí spisu projektu.

3. 12. 2015

Na základě žádosti o poskytnutí informací ze dne 19. 11. 2015, upřesněné dne 23. 11. 2015, na základě které žadatel požadoval poskytnutí některých informací ve věci specifikovaných cen v rámci veřejných zakázek u projektů „Revitalizace zámku v Lomnici nad Popelkou“ (registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/02.00216), „Muzeum barokních soch - rekonstrukce kostela sv. Josefa v Chrudimi“ (registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/02.00118), „Muzeum českého karosářství - rekonstrukce komplexu budov staré radnice (soudu) a vězení“ (registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/14.00876) a „Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli“ (registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/15.00844), byly poskytnuty následující informace.

27. 10. 2015

Na základě žádosti o poskytnutí informací ze dne 23. 10. 2015, ve věci smlouvy o poskytnutí dotace, uzavřené s příjemcem dotace městem Jaroměř, na realizaci projektu s názvem „Areál sportovních a volnočasových aktivit v Jaroměři“, registrační číslo projektu CZ.1.13/2.2.00/02.00152, byly poskytnuty následující informace.

14. 10. 2015

Na základě žádosti o poskytnutí informací ze dne 12. 10. 2015, ve které žadatel požadoval poskytnutí seznamu všech žadatelů (včetně identifikačního údaje) a názvu projektů, které předložili žádost o dotaci v rámci výzev Prioritní osy 2. Rozvoj městských a venkovských oblastí v rámci ROP SV, byly poskytnuty následující informace.

11. 10. 2015

Na základě žádosti o poskytnutí informací ze dne 7. 10. 2015, ve které žadatel požadoval seznam příjemců (podpořených projektů a žádostí) z řad obcí a měst v rámci Královéhradeckého kraje Z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod byly poskytnuty následující informace.

10. 10. 2015

Na základě žádosti o poskytnutí informací ze dne 29. 9. 2015, ve které žadatel požadoval poskytnutí některých specifikovaných informací ve věci veřejných zakázek u projektů „Zkvalitnění a rozšíření turistických služeb ve Špindlerově Mlýně“ (registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/14.00905) a „Modernizace skiareálu STOH“ (registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/14.00865), byly poskytnuty následující informace.

22. 6. 2015

Na základě žádosti o poskytnutí informací ze dne 5.6.2015, ve které žadatel požadoval specifikované informace ve věci pochybení, souvisejících s požadavkem zadavatele na obalovnu živičných směsí, byly poskytnuty následující informace.

7. 4. 2015

Na základě žádosti o poskytnutí informací ze dne 26.3.2015, ve které žadatel, v návaznosti na předchozí poskytnuté informace, požadoval doplňující informace týkající se veřejné zakázky města Trutnov s názvem „Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas – dodávka vybavení interiérů“, byly poskytnuty následující informace.

31. 3. 2015

Na základě žádosti o poskytnutí informací ze dne 18.3.2015, ve které žadatel požadoval poskytnutí Operačního manuálu ROP, Výroční kontrolní zprávy Auditního orgánu Ministerstva
financí za roky 2007-2014, Příkazu ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod č. 14 k řízení lidských zdrojů a Personální strategie Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, byly žadateli poskytnuty následující informace.

23. 3. 2015

Na základě žádosti o poskytnutí informací ze dne 9.3.2015, ve které žadatel požadoval informace týkající se veřejné zakázky města Trutnov s názvem „Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas – dodávka vybavení interiérů“, byly poskytnuty následující informace.

10. 3. 2015

Na základě žádosti o poskytnutí informací ze dne 2.3.2015, ve které žadatel požadoval zpřístupnění elektronické databáze (excel) nepodpořených žadatelů o dotace s odůvodněním neposkytnutí dotace a zařazením do požadované oblasti podpory (3.1 a 3.2), byly poskytnuty následující informace.

23. 2. 2015

Na základě žádosti o poskytnutí informací ze dne 19. 2. 2015, ve které žadatel požadoval informace ve věci poskytnutí dat týkajících se poskytování finančních prostředků na dopravu dle jednotlivých krajů ČR (2004-2014) v rámci OPD a dat týkajících se poskytování finančních prostředků na dopravní infrastrukturu dle jednotlivých krajů ČR za roky 2004-2014 v rámci všech ROP, byly poskytnuty následující informace.

18. 2. 2015

Na základě žádosti o poskytnutí informací ze dne 10.2.2015, ve které žadatel požadoval poskytnutí kopií smluv o poskytnutí dotace uzavřených s příjemcem dotace, společností Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., na realizaci projektů s názvem „Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna“, registrační číslo  CZ.1.13/1.2.00/31.01236 a projektu s názvem „Modernizace tramvajové trati v úseku Měnírna– Brandl“, registrační číslo CZ.1.13/1.2.00/31.01239, byly poskytnuty následující informace.

11. 2. 2015

Na základě žádosti o poskytnutí informací ze dne 28.1.2015, ve které žadatel požadoval poskytnutí specifikované dokumentace týkající se projektu s názvem „Dům Pohody“, resp. „Dům Pohody – rozšíření“, byly poskytnuty následující informace.

18. 9. 2014

Na základě žádosti o poskytnutí informací ze dne 3.9.2014, ve které žadatel požadoval informace týkající se možnosti provádět změny projektu spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, byly poskytnuty následující informace.

24. 7. 2014

Na základě žádosti o poskytnutí informací ze dne 8. 7. 2014, ve které žadatel požadoval informace týkající se jmenování pana Bořka Machatého vedoucím Územního odboru realizace programu Liberec cca v roce 2009, byly poskytnuty následující informace.

26. 5. 2014

Na základě žádosti o poskytnutí informací ze dne 19. 5. 2014, ve které žadatel požadoval informace týkající se zejména informací k environmentálním kritériím, byly poskytnuty následující informace.

21. 5. 2014

Na základě žádosti o poskytnutí informací ze dne 14. 5. 2014 a upřesněné dne 16.5.2014, ve které žadatel požadoval informace týkající se projektu s názvem „MODERNÍ SPOJENÍ KRÁLOVEHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE“, vedeném v Regionálním operačním programu NUTS  II Severovýchod pod registračním číslem CZ.1.13/1.2.00/16.01039  a projektu s názvem „MODERNÍ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA PRO JIZERSKOHORSKOU ŽELEZNICI“, vedeném v Regionálním operačním programu NUTS  II Severovýchod pod registračním číslem CZ.1.13/1.2.00/16.01041, byly poskytnuty následující informace.

15. 5. 2014

Na základě žádosti o poskytnutí informací ze dne 12.5.2014, ve které žadatel požadoval informace týkající se projektů s názvem „Revitalizace parku Na Špici“ a „Revitalizace Tyršových sadů“, spolufinancovaných z Regionálního operačního programu NUTS  II  Severovýchod, byly poskytnuty následující informace.

12. 5. 2014

Na základě žádosti o poskytnutí informací ze dne 7. 5. 2014, ve které žadatel požadoval informace ve věci poskytnutí dokumentů Studie ekonomického hodnocení ke specifikovaným projektům spolufinancovaným z Regionálního operačního programu NUTS  II  Severovýchod, byly poskytnuty následující informace.

28. 4. 2014

Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 17. 4. 2014, ve které žadatel požadoval informace týkající se zadávacího řízení u projektu s názvem "Modernizace sokolovny -Lukavice", reg. číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00649, byly poskytnuty následující informace.

18. 4. 2014

Na základě žádosti o poskytnutí informací ze dne 8. 4. 2014, ve které žadatel požadoval informace, ve věci smlouvy o poskytnutí dotace s příjemcem dotace, společností České dráhy, a.s., na realizaci projektu s názvem „Moderní vozidla pro Jizerskohorskou železnici“, registrační číslo projektu CZ.1.13/1.2.00/16.01041, byly poskytnuty následující informace.

14. 4. 2014

Na základě žádosti o poskytnutí informací ze dne 3. 4. 2014, ve které žadatel požadoval informace, týkají se odborného posudku ve věci projektu s názvem "Ranč Bystrá nad Jizerou - centrum rodinné hipoturistiky" (dále jen „Projekt“) a osoby experta, který tento posudek vypracoval, byly poskytnuty následující informace.

9. 4. 2014

Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 3. 4. 2014, ve které žadatel požadoval informace, týkající informací k některým projektům, jejichž předmětem je vybudování cyklostezek, byly poskytnuty následující informace.

8. 4. 2014

Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 2. 4. 2014, ve které žadatel požadoval informace, týkající se výzvy 1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní dostupnost území ze dne 14. 12. 2009 (16. kolo výzvy), byly poskytnuty následující informace.

24. 3. 2014

Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 17.3.2014, ve které žadatel požadoval informace, týkající se použitých stavebních materiálů, konkrétně betonových dlažeb, při realizaci projektu s názvem „Rekonstrukce nám. 28. října a ulic S.K.Neumanna a Dukelská“, vedeném v Regionálním operačním programu NUTS  II Severovýchod pod registračním číslem CZ.1.13/2.1.00/27.01204, byly poskytnuty následující informace.

10. 3. 2014

Na základě doplňující žádosti o poskytnutí informace ze dne 14.2.2014, ve které žadatel požadoval informace, týkající se udělených finančních korekcí vůči Regionálnímu operačnímu programu Severovýchod (je myšleno vůči operačnímu programu jako celku, nikoliv ze strany řídícího orgánu programu vůči příjemcům), byly poskytnuty následující informace.

19. 2. 2014

Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 12.2.2014, ve které žadatel požadoval informace, týkající se dílčího projektu IPRM s názvem „Revitalizace Tyršových sadů“, vedeném v Regionálním operačním programu NUTS  II Severovýchod pod registračním číslem CZ.1.13/2.1.00/27.01242, byly poskytnuty následující informace.

12. 2. 2014

Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 3.2.2014, ve které žadatel požadoval informace, týkající se udělených finančních korekcí vůči Regionálnímu operačnímu programu Severovýchod (je myšleno vůči operačnímu programu jako celku, nikoliv ze strany řídícího orgánu programu vůči příjemcům), byly poskytnuty následující informace.

12. 2. 2014

Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 3.2.2014, ve které žadatel požadoval informace, týkající se úhrady částky odvodu, jehož úhrada byla uložena společnosti Sněžník a.s. na základě platebního výměru na odvod č.j. RRSV 10433/2013, byly poskytnuty následující informace.

2. 12. 2013

Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 27.11.2013, ve které žadatel požadoval informace, týkající se týkající souhrnných informací o čerpání Regionálního operačního programu NUTS  II  Severovýchod, byly poskytnuty následující informace.

30. 10. 2013

Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 23.10.2013, ve které žadatel požadoval informace, týkající se projektu s názvem „Vybudování moderního rodinného pensionu se zaměřením na ski a cyklo služby vč. vertifikace“, vedeném v Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod pod registračním číslem CZ.1.13/3.1.00/14.00884, byly poskytnuty následující informace.

19. 9. 2013

Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 12.9.2013, ve které žadatel požadoval informace týkající se podmínek příjmů u projektu s názvem „Rekonstrukce náměstí T.G. Masaryka včetně přilehlých komunikací v ulici Palackého a J. Hory“, vedeném v Regionálním operačním programu NUTS  II  Severovýchod pod registračním číslem CZ.1.13/2.2.00/09.00507, byly poskytnuty následující informace.

11. 9. 2013

Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 29.8.2013, ve které žadatel požadoval informace týkající se odpovědi externímu subjektu ve věci podnětu u dílčího projektu IPRM s názvem „Rekonstrukce nám. 28. října a ulic S. K. Neumanna a Dukelská“, vedeném v Regionálním operačním programu NUTS  II  Severovýchod pod registračním číslem CZ.1.13/2.1.00/27.01204, byly poskytnuty následující informace.

19. 8. 2013

Na základě žádosti o poskytnutí informace k projektu CZ.1.13/2.2.00/09.00453 ze dne 12.8.2013 byly žadateli poskytnuty tyto dokumenty.

14. 8. 2013

Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 8.8.2013, ve věci personálního obsazení pozice ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a pozice „vedoucího pracovníka oddělení odpovídající za kontrolu podpořených projektů na úrovni úřadu Regionální rady – řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod“, byly poskytnuty následující informace.

10. 7. 2013

Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 8.7.2013 byli žadatelce poskytnuty informace k těmto zakázkám Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod:

Hodnocení monitorovacích informačních systémů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Analýza pokroku realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Hodnocení vlivu intervencí Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na rovné příležitosti

Hodnocení vlivu intervencí Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na životní prostředí

Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit

Strategické směry rozvoje regionu NUTS 2 Severovýchod ve vazbě na priority EU v období 2014+

Zhodnocení realizace integrovaných plánů rozvoje měst v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a zhodnocení využití nástroje IPRM pro období 2014

Hodnocení efektivity intervencí / Analýza pokroku Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

 Informace o částkách, které byly za jednotlivé studie dodavatelům uhrazeny, jsou uvedeny u každé studie zde.

14. 5. 2013

Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 30.4.2013, ve které žadatel požadoval doplňující informace, týkající se hodnocení subkritéria Udržitelný rozvoj v rámci kritéria 1.3 Horizontální témata u dílčího projektu IPRM s názvem „Revitalizace Tyršových sadů“, vedeném v Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod pod registračním číslem CZ.1.13/2.1.00/27.01252“, byly poskytnuty následující informace.

30. 4. 2013

Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 23.4.2013, ve které žadatel požadoval informace týkající se hodnocení subkritéria Udržitelný rozvoj v rámci kritéria 1.3 Horizontální témata u dílčího projektu IPRM s názvem „Revitalizace Tyršových sadů“, vedeném v Regionálním operačním programu NUTS  II Severovýchod pod registračním číslem CZ.1.13/2.1.00/27.01252“, byly poskytnuty následující informace.

23. 4. 2013

Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 15.4.2013, ve které žadatel požadoval informace týkající se hodnocení dílčího projektu IPRM s názvem „Revitalizace Tyršových sadů“, vedeném v Regionálním operačním programu NUTS  II Severovýchod pod registračním číslem CZ.1.13/2.1.00/27.01252“, byly poskytnuty následující informace.

16. 4. 2013

Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 12.4.2013, ve které žadatel požadoval informace týkající se posouzení vlivu projektu na životní prostředí u projektu s názvem „Revitalizace Tyršových sadů“, vedeném v Regionálním operačním programu NUTS  II  Severovýchod pod registračním číslem CZ.1.13/2.1.00/27.01252, byly poskytnuty následující informace.

15. 4. 2013

Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 3.4.2013, ve které žadatel požadoval informace ve věci schválení projektu s názvem „Revitalizace Tyršových sadů“, vedeném v Regionálním operačním programu NUTS  II  Severovýchod pod registračním číslem CZ.1.13/2.1.00/27.01252, k podpoře z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod v rámci 27. kola výzvy, byly poskytnuty následující informace. 

25. 3. 2013

Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 11.3.2013 byly žadateli poskytnuty informace vztahující se ke kontrole závěrečné žádosti o platbu u projektu CZ.1.13/3.2.00/14.00850 Rozvoj marketingu a P.R. cestovního ruchu města Harrachova.

19. 3. 2013

Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 13.3.2013, ve které žadatel požadoval informace ve věci týkajících se zadávacího řízení u projektu s názvem „ANTONIE-Rekonstrukce objektu ubytovny "Řecký domov" ve Frýdlantě v Čechách na vícehvězdičkový hotel“, vedeném v Regionálním operačním programu NUTS  II  Severovýchod pod registračním číslem CZ.1.13/3.1.00/14.00822, byly poskytnuty následující informace.

11. 3. 2013

Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 4.3.2013, ve které žadatel požadoval informace ve věci hodnocení kritéria 1.3 Horizontální témata u dílčího projektu IPRM s názvem „Revitalizace Tyršových sadů“, vedeném v Regionálním operačním programu NUTS  II  Severovýchod pod registračním číslem CZ.1.13/2.1.00/27.01242, byly poskytnuty následující informace.

25. 2. 2013

Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 18.2.2013, ve které žadatel požadoval doplňující informace ve věci výsledku hodnocení technické kvality dílčího projektu IPRM s názvem „Revitalizace Tyršových sadů“, vedeném v Regionálním operačním programu NUTS  II  Severovýchod pod registračním číslem CZ.1.13/2.1.00/27.01242, byly poskytnuty následující informace.

12. 2. 2013

Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 10.1.2013, ve které žadatel požadoval informace ve věci výsledku hodnocení technické kvality dílčího projektu IPRM s názvem „Revitalizace Tyršových sadů“, vedeném v Regionálním operačním programu NUTS  II  Severovýchod pod registračním číslem CZ.1.13/2.1.00/27.01242, byly poskytnuty následující informace.

14. 1. 2013

Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 9.1.2013 byly poskytnuty tyto smlouvy o poskytnutí dotace.

11. 12. 2012

Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 30.11.2012, ve které žadatel požadoval informace ve věci nezávislého ověřování projektu „REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL OBŘÍ SUD JAVORNÍK“, vedeného v Regionálním operačním programu NUTS  II  Severovýchod pod registračním číslem CZ.1.13/3.1.00/02.00102, byla poskytnuta kopie Závěrečné zprávy z nezávislého ověřování rizikového projektu „REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL OBŘÍ SUD JAVORNÍK“ – CZ.1.13/3.1.00/02.00102“.

12. 11. 2012

Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 7.11.2012 byly poskytnuty následující informace:

1. Veškeré podmínky, pravidla apod. vztahující se k čerpání dotace:

Veškeré podmínky a pravidla pro čerpání dotací jsou k dispozici v elektronické podobě na www.rada-severovychod.cz, a to vždy v rámci dokumentace k příslušnému kolu výzvy, v které byl konkrétní projekt zaregistrován.

Pro projekty Odbavovací systém MHD – 2. etapa, Terminál Fügnerova – modernizace tramvajové tratě a Modernizace tramvajové tratě v úseku Fügnerova – Mlýnský – Klicperova jsou veškeré podmínky a informace k dispozici zde http://www.rada-severovychod.cz/vyzvy-a-dokumenty/podpora-projektu-zlepsujicich-dopravni-obsluznost-uzemi

Pro projekt Zlepšení dopravní obslužnosti v obcích na Jablonecku jsou veškeré podmínky a informace k dispozici zde

http://www.rada-severovychod.cz/vyzvy-a-dokumenty/podpora-projektu-zlepsujicich-dopravni-obsluznost-uzemi

Pro projekt Modernizace tramvajové trati v úseku Klicperova – U Lomu jsou veškeré podmínky a informace k dispozici zde http://www.rada-severovychod.cz/vyzvy-a-dokumenty/podpora-projektu-zlepsujicich-dopravni-obsluznost-uzemi

2. Znění projektu (žádost o dotace):

Žádosti o poskytnutí dotace výše uvedených projektů jsou zde.

3. Hodnocení výběrové komise:

Souhrnné hodnocení všech uvedených projektů je zde. Popis způsobu hodnocení projektů je rovněž k dispozici na webových stránkách - http://www.rada-severovychod.cz/popis-zpusobu-hodnoceni-projektu

4. Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu:

Regionální rada poskytuje dotace na základě Smlouvy o poskytnutí dotace uzavírané s příjemcem dotace. Smlouvy uzavřené s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., k jednotlivým projektům jsou zde.

5. Informace o čerpání dotace projektů k dnešnímu dni:

Modernizace tramvajové trati v úseku Klicperova – U Lomu                                      

110 592 771,78 Kč

Modernizace tramvajové tratě v úseku Fügnerova – Mlýnský – Klicperova                 

80 392 000,67 Kč

Terminál Fügnerova – modernizace tramvajové tratě                                                  

53 593 421,38 Kč

Odbavovací systém MHD – 2. etapa                                                                         

12 554 297,00 Kč

Zlepšení dopravní obslužnosti v obcích na Jablonecku                                                               

0,00 Kč

 16. 10. 2012

Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 9.10.2012, ve které žadatel požadoval informace ve věci průběhu posuzování žádosti o podporu dílčího projektu IPRM s názvem „Revitalizace Tyršových sadů“, vedeném v Regionálním operačním programu NUTS  II  Severovýchod pod registračním číslem CZ.1.13/2.1.00/27.01242, byly poskytnuty následující informace.

20. 9. 2012

Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 4.9.2012 byly žadateli poskytnuty tyto informace.

18. 4. 2012

Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 15.4.2012 byly žadateli poskytnuty tyto informace.

10.2.2012

Na základě žádosti o poskytnutí informací byla poskytnuta tato informace o projektu  CZ.1.13/3.1.00/14.00969, Centrum turistického ruchu Dolní Morava. 

30.1.2012

Na základě žádosti o poskytnutí informací o projektech realizovaných v mikroregionu Králicko ze dne 27.1.2012 (č.j. RRSV 1214/2012), byly žadateli poskytnuty tyto informace.

22.11.2011

Dopisem ze dne 1. 11. 2011 pod č.j. RRSV 15372/2011 zaslala Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod Ministerstvu životního prostředí ČR žádost o provedení screeningu dle článku 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES o posuzování vlivu na životní prostředí na aktualizovaný Regionální operační program NUTS II Severovýchod, verze 3.0. Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod tímto zveřejňuje výsledek tohoto screeningu, který obdržela dne 15.11.2011. 

11.11.2011

Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 3.11.2011, ve které žadatel požadoval informaci o projektu CZ.1.13/2.2.00/02.00364 s názvem Obnova a doplnění přístrojových technologií – s EU k vyšší kvalitě zdravotní péče, byly poskytnuty následující informace.

5.9.2011

Na základě žádosti o poskytnutí informací ze dne 4.9.2011 byly žadateli poskytnuty následující informace.

4.5.2011

Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 2.5.2011, ve které žadatel požadoval informaci o počtu žádostí o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR, konkrétně projekty zaměřené na modernizaci a rozvoj ubytovacích kapacit a rozšíření o návazné služby (sportovní zařízení, půjčovny sportovních potřeb, wellness, zábavní centra apod.), které by byly realizovány v katastru obcí Kořenov a Desná v Jizerských horách, včetně výše požadovaných dotací a podmínek, které jsou stanoveny pro čerpání dotací, byly poskytnuty následující informace.

28.4.2011

Dne 18.4.2011 obdržel Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod níže uvedenou žádost o poskytnutí informace týkající se členů expertních komisí:

„Žádám Vás tímto o poskytnutí následujících informací týkajících se členů expertních komisí bodujících projekty žadatelů o dotaci EU (2008) v kriteriích 3.1.-3.3. (není myšlen Etický kodex):

-          dokument, smlouva apod. potvrzující znalost a uvědomění si vlastní anonymity každého experta vůči všem osobám či skupinám osob, které jsou jeho bodovým hodnocením sami dotčeni

-          dokument, smlouva apod. obsahující upozornění experta na takové jednání, které vyloučí střet zájmů nebo možné ovlivnění vlastního nezávislého úsudku

-          dokument, smlouva apod. s vymezením souboru osob, se kterými expert nebude nikterak konzultovat bodové hodnocení (žadatelé, zpracovatelé žádostí, ostatní bodující experti, další osoby…)

-          dokument, smlouva apod. potvrzující u každého experta znalost:

- veškerých definic prvků vztahujících se k dané prioritní ose

                        - bodovacích kriterií a způsobu bodování

                        - prováděcího dokumentu, zejména jeho částí vztahujících se k bodování“.

Odpověď Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod:

Členové expertních komisí, kteří prováděli hodnocení projektů podle bodovacích kritérií, podepsali přiložený Etický kodex pro osoby implementující Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod. Podpisem tohoto dokumentu člen expertní komise stvrzuje, že si je vědom svých povinností vyplývajících z jeho role v procesu implementace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen „ROP SV“), které jsou výslovně uvedeny v Etickém kodexu, tj. povinnosti jednat ve shodě s Ústavou, zákony a dalšími právními předpisy České republiky, sloužit veřejnému prospěchu, zdržet se jednání, které by ohrozilo důvěryhodnost procesu implementace a fungování ROP SV, jednat objektivně a nestranně, poskytovat všechny relevantní informace související s jeho činností bez zbytečného prodlení, neuvádět vědomě v omyl ostatní osoby implementující ROP SV ani veřejnost, vyvarovat se střetu zájmů, nevyžadovat ani nepřijímat dary, úsluhy, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup, oznamovat nepřípustnou činnost jiných osob implementujících ROP SV aj.

Co se týče Vašeho dotazu, který se týká odborných znalostí členů expertních komisí, sděluji Vám, že požadavky na odbornost těchto osob jsou stanoveny v Operačním manuálu ROP SV, přičemž členové expertních komisí jsou jmenováni předsedou Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v souladu s tímto dokumentem. Členové expertních komisí vždy mají pro účely hodnocení k dispozici Prováděcí dokument ROP SV, přílohu 7.34. Operačního manuálu ROP SV – Pokyny pro hodnocení ROP NUTS 2 Severovýchod a Příručku pro žadatele a příjemce ROP SV včetně příloh. Zároveň jsou vždy pracovníkem Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod seznámeni se systémem hodnocení projektů.

1.4.2011

Dne 19.3.2011 obdržel Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod žádost o poskytnutí informace k realizovaným projektům z prioritní osy 3 v oblasti Chrudimska. Požadované informace jsou uvedeny v přiložených žádostech o poskytnutí dotace:

Informační a propagační kampaň turistické oblasti Chrudimsko - Hlinecko

Informační a propagační kampaň Turistické oblasti Chrudimsko - Hlinecko II

Informační a propagační kampaň Turistické oblasti Chrudimsko - Hlinecko IIB

Muzeum barokních soch - rekonstrukce kostela sv. Josefa v Chrudimi

Rekreační lesy Podhůra

Švýcárna Slatiňany - Interaktivní muzeum starokladrubského koně

25.3.2011

Dne 15.3.2011 obdržel Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod níže uvedenou žádost o poskytnutí informace (uvedeno včetně poskytnutých informací - odpovědí).

1. Kolik bylo v roce 2010 všech realizovaných (proplacených) projektů NUTS II. ? (Liberecký kraj)

68

2. Za kolik to bylo peněz? (Liberecký kraj)

Celkové výdaje dosáhly 1 378 387 564,86 Kč (u finančně ukončených a certifikovaných projektů)

3. V kolika projektech byly chyby? Jako jsou nejčastější? (Liberecký kraj)

Na tuto otázku se nedá jednoznačně odpovědět - pokud ji budeme brát doslovně, tak téměř v každém projektu se najde byť i malé administrativní pochybení,které lze označit za chybu. Proto máme nastaveny naše kontrolní mechanismy tak, aby byly tyto "chyby" včas nalezeny, a pokud to lze, tak byly odstraněny. V případě, kdy pochybení již nelze dodatečně odstranit, napravit, resp. akceptovat bez uplatnění sankcí (viz bod 5.), jsou aplikovány předem stanovené sankční mechanismy.

Mezi nejčastější pochybení patří chyby v zadávání veřejných zakázek, nedostatky v účetnictví administrativního charakteru, neoznámení změny v projektu, nesplnění pravidel publicity, nenaplnění povinných indikátorů.

4. Jaké jsou tresty, když žadatel nesplní podmínky EU?

Dotaz je formulován poměrně široce, ale obecně lze říci, že Regionální rada má v případě nedodržení podmínek dispozici následující sankční mechanismy:

- před proplacením: snížení dotace formou zařazení výdajů (či části výdajů) do nezpůsobilých výdajů

- po proplacení: vrácení dotace či její části prostřednictvím odvodu za porušení rozpočtové kázně

- v nejzávažnějších případech odstoupení od smlouvy

5. Můžete uvést příklady, kdy byli někteří žadatelé "potrestáni", zajímá mě, jestli museli dotaci vrátit, nebo zaplatit pokutu. Jde mi o konkrétní, uzavřené a největší případy. (Liberecký kraj)

Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Jde o to, že zákon č. 250/2000 Sb., na jehož základě jsou vydávána rozhodnutí o odvodu za porušení rozpočtové kázně, je formulován velmi přísně, když v § 22 stanoví, že porušením rozpočtové kázně je každé použití peněžních prostředků, kterým byla porušena povinnost stanovená zákonem, smlouvou nebo rozhodnutím o poskytnutí těchto prostředků, nebo porušeny podmínky, za kterých byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty; dále se jím rozumí i to, nelze-li prokázat, jak byly tyto peněžní prostředky použity. To v praxi znamená, že jakékoli, často i zanedbatelné porušení podmínek dotačního programu vede k nutnosti nařídit příjemci odvod dotace či její části zpět do rozpočtu poskytovatele. Zákon neumožňuje v rámci uvedeného procesu zohlednit míru závažnosti pochybení, proto musí ve vztahu k problematické částce být uložen odvod ve výši 100 %, a to včetně penále. Teprve následně je možno míru závažnosti pochybení zohlednit formou prominutí odvodu či penále, resp. jejich části. Zároveň je třeba uvést, že proti rozhodnutí o odvodu se může příjemce odvolat, přičemž odvolacím orgánem je Ministerstvo financí. Vzhledem ke složitosti uvedeného sankčního mechanismu tedy nelze jednoznačně uvést tzv. největší případy pochybení.

K odstoupení od smlouvy o poskytnutí dotace na projekt z Libereckého kraje k dnešnímu dni nedošlo.

4.2.2011

Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 20.1.2011, doplněné dne 27.1.2011, byla žadateli poskytnuta smlouva, včetně dodatku č. 1, uzavřená se společností eCBA s.r.o., na dodání manažerského informačního systému pro Regionální radu regionu soudržnosti Severovýchod.

28.12.2010

Na základě žádosti o poskytnutí informací ze dne 26.11.2010 byly žadateli poskytnuty tyto informace k projektu reg. č. CZ.1.13/1.1.00/01.00031.

Dotaz

Odpověď

27.10.2010

Na základě žádosti o poskytnutí informací ze dne 13.10.2010 byly žadateli poskytnuty tyto informace o veřejných zakázkách malého rozsahu, zadávaných Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod v letech 2007 – 2009.

1.6.2010

Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 11.5.2010 bylo žadateli poskytnuto podání Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

20.5.2010

Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 22.4.2010, byla žadateli poskytnuta informace týkající se nerealizovaného projektu č. CZ.1.13/3.1.00/02.00324, a to konkrétně Potvrzení o souladu projektu s Programem rozvoje Libereckého kraje.

4.5.2010

  • Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 27.4.2010, byly žadateli poskytnuty informace týkající se projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity PAAK – kopie smlouvy o poskytnutí dotace, kopie žádosti o poskytnutí dotace, kopie všech monitorovacích zpráv, kopie všech žádostí o platbu a přehled všech dosud vyplacených plateb.
  • Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 14.4.2010, byly žadateli poskytnuty informace týkající se projektu „Vybudování Penzionu U zvonu v Rychnově nad Kněžnou“ – reg.č. CZ.1.13/3.1.99/02.00137, konkrétně informace ze žádosti o poskytnutí dotace a ze studie ekonomického hodnocení projektu. 
  • Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 16.4.2010, byly žadateli poskytnuty informace týkající se projektu „Penzion Sport“ - reg.č. CZ.1.13/3.1.99/02.00246, konkrétně informace ze žádosti o poskytnutí dotace, podrobný položkový rozpočet, soulad s rozvojovými strategiemi, Průvodní a souhrnné řešení stavby.  
  • Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 19.4.2010, byly žadateli poskytnuty informace týkající se projektu „Vybudování penzionu se zázemím v Martinicích“
    č. CZ.1.13/3.1.00/02.00065, konkrétně Studie ekonomického hodnocení projektu.

2.4.2010

Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 24.3.2010, týkající se výše nájmu za prostory, včetně informace o počtu metrů čtverečných užívané plochy, které v letech 2006 – 2008 užíval Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a Územní odbory realizace programu v Liberci a Pardubicích, byly žadateli poskytnuty následující informace.

6.10.2009

Úřad Regionální rady zveřejňuje odpověď na dotaz týkající se zadávacího řízení na Mediální a reklamní služby (vyhlášeno od 13. 7. 2009 do 7. 8. 2009)

8. 6. 2009

Na základě žádosti o poskytnutí informací ze dne 4. 6. 2009 ohledně  dokumentace a materiálů k oblasti podpory 3.1, byl žadatel odkázán na dokumenty zveřejněné na náseldujících odkazech:

  9. 2. 2009

Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 9.2.2009, týkající se schválených projektů z oblasti podpory 5.1 – Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP, byly žadateli poskytnuty následující informace Seznam schválených projektů 5.1 a Seznam schválených projektů.

18.12.2008

Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 4.12.2008, týkající se smluv o poskytnutí dotace, uzavřených mezi Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod a jednotlivými příjemci dotace do 4.12.2008, byly žadateli poskytnuty následující smlouvy:

22. 5. 2008