Povinně zveřejňované informace

1.   Oficiální název

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod

2.   Důvod a způsob založení

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen „Regionální rada“) je právnická osoba, zřízena s účinností od 1. 7. 2006 v územním obvodu statistické jednotky NUTS II, regionu Severovýchod, novelou zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách.

Regionální rada je řídícím orgánem Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013.

Postavení a působnost Regionální rady upravuje zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 16 odst. 4 tohoto zákona jsou orgány Regionální rady:

 • Výbor Regionální rady
 • Předseda Regionální rady
 • Úřad Regionální rady

3.   Organizační struktura

Ředitel Úřadu
Úsek vnitřních věcí
Odbor realizace a řízení programu
Útvar interního auditu

4.   Kontaktní spojení

Sídlo: Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 499 420 100

E-mail: info@rada-severovychod_cz

www: www.rada-severovychod.cz

5.   Bankovní spojení

Případné platby lze poukázat na účet číslo: 2267032/0800, Česká spořitelna, a.s.

6.   IČ: 75082721

7.   DIČ: CZ75082721

8.   Rozpočet rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020

Schválený rozpočet RRSV na rok 2021

Schválený rozpočet sociálního fondu RRSV na rok 2021

Rozpis rozpočtu RRSV na rok 2021

Schválené rozpočtové opatření 1. změna rozpočtu na rok 2021

Schválené rozpočtové opatření 2. změna rozpočtu na rok 2021

Schválené rozpočtové opatření 3. změna rozpočtu na rok 2021

Rozpočtové opatření č. 32/2021 - z pověření VRR

Rozpočtové opatření č. 35/2021 - z pověření VRR

Schválený střednědobý výhled rozpočtu RRSV na roky 2021 - 2022

Schválený Závěrečný účet a rozbor hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za rok 2017

Schválený Závěrečný účet a rozbor hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za rok 2018

Schválený Závěrečný účet a rozbor hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za rok 2019

Schválený Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za rok 2020

Veškeré povinně zveřejňované dokumenty dle novely zákona č. 250/2000 Sb. Regionální rady regionu soudružnosti Severovýchod (návrh a schválený střednědobý výhled rozpočtu, návrh a schválený rozpočet, návrh a schválený závěrečný účet a rozpočtová opatření) jsou uveřejněny v elektronické podobě na adrese http://www.rada-severovychod.cz/urad-regionalni-rady/povinne-zverejnovane-informace a v listinné podobě na Úřadě Regionální rady, ul. Švendova 1282, Hradec Králové 3, 500 03, druhé patro, kancelář č. 308.

9.   Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace podle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se podávají ústně (telefonicky nebo osobně), písemně (poštou nebo předáním písemné žádosti na adresu Úřadu), nebo zasláním žádosti elektronickou poštou na adresu info@rada-severovychod_cz).

Žádost o poskytnutí informace lze podat prostřednictvím tohoto formuláře.

10.   Příjem stížností, žádostí a dalších podání:

Stížnosti, žádosti a podněty se Úřadu Regionální rady podávají písemně poštou, osobně či ústně na Úsek vnitřních věcí.

Stížnosti na postup implementace ROP SV se podávají písemně na Odbor realizace a řízení programu.

Úřad Regionální rady vyřizuje stížnosti, žádosti a podněty ve lhůtě do 60-ti dnů ode dne následujícího po dni podání.

Stížnost musí obsahovat:

 • dostatečnou identifikaci stěžovatele

u fyzické osoby

 1. jméno a příjmení
 2. datum narození
 3. místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování
 4. v případě že stížnost souvisí s podnikatelskou činností fyzické osoby, uvede tato i dodatek odlišující ji jako osobu podnikatele, nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo k jí provozovanému druhu podnikání

u právnické osoby

 1. název nebo obchodní firma
 2. identifikační číslo nebo obdobný údaj
 3. adresa sídla, popř. jiná adresa pro doručování
 • podpis stěžovatele (v případě, že stížnost podepisuje zástupce na základě plné moci, bude tato plná moc přílohou stížnosti; pokud za právnickou osobu podepisuje někdo jiný než statutární orgán, musí své oprávnění prokázat),
 • v případě stížnosti na implementaci ROP označení ÚORP, kterému je stížnost podávána,
 • věc, které se stížnost týká, a co je navrhováno,
 • datum sepsání stížnosti.

11.   Opravné prostředky

12.   Formuláře

13.   Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14.   Nejdůležitější předpisy

zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

15.   Sazebník úhrad za poskytování informací

Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací podle tohoto zákona.

Nepřesáhnou-li náklady na vyřízení žádosti částku Kč 100,-, bude informace poskytnuta žadateli zdarma, to neplatí, jde-li o opakované poskytnutí informací obdobného charakteru témuž žadateli.

Kopírování a tisk dokumentů:

 • černobíle formát A4
    jednostranně                 3,- Kč
    oboustranně                  4,- Kč
 • černobíle formát A3
    jednostranně                 5,- Kč
    oboustranně                  7,- Kč
 • barevně formát A4
    jednostranně                 5,- Kč
    oboustranně                  7,- Kč
    digitální foto                 16,- Kč
 • barevně formát A3
    jednostranně                10,- Kč
    oboustranně                 15,- Kč
    digitální foto                  30,- Kč

Skenování (převedení do elektronického formátu)

 • formát A4
    jednostranně automaticky      2,- Kč
    oboustranně automaticky       3,- Kč
    jednostranně ručně ze skla    3,- Kč
    oboustranně ručně ze skla     4,- Kč
 • formát A3
    jednostranně automaticky       4,- Kč
    oboustranně automaticky        5,- Kč
    jednostranně ručně ze skla     5,- Kč
    oboustranně ručně ze skla      6,- Kč

Cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči:

 • CD disk    18,- Kč
 • DVD disk  25,- Kč

Cena za odeslání poštovní zásilky se řídí aktuálním ceníkem poštovních služeb České pošty s.p., platným ke dni odeslání zásilky žadateli. Balné se neúčtuje.

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací (např. je-li třeba informace vyhledat v archivu, procházet rozsáhlé soubory dat, apod.), se účtuje žadateli za takové vyhledání informací částka 200,- Kč za každou započatou hodinu práce úředníka.

16.   Licenční smlouvy

17.   Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zvěřejňované informace ve smyslu § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

18.   GDPR

Prohlášení o zpracování osobních údajů.