Přílohy závěrečného účtu RRSV za rok 2012

Příloha č. 1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2012 (Fin 2-12M)

Příloha č. 2 Výše a struktura čerpání neinvestičních výdajů, které nejsou způsobilými výdaji technické pomoci ROP

Příloha č. 3 Výše a struktura čerpání výdajů spojených s řízením a realizací ROP, které jsou neinvestiční a investiční částí projektů technické pomoci ROP

Příloha č. 4 Výše a struktura příjmů projektů technické pomoci ROP

Příloha č. 5 Přehled proplacených žádostí o platbu celkem za rok 2012

Příloha č. 5a) Přehled proplacených žádostí o platbu z Libereckého kraje

Příloha č. 5b) Přehled proplacených žádostí o platbu z Královéhradeckého kraje

Příloha č. 5c) Přehled proplacených žádostí o platbu z Pardubického kraje

Příloha č. 6 Výkaz zisku a ztráty 

Příloha č. 6a) Výsledek hospodaření za rok 2012

Příloha č. 7 Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu Regionálním radám - Ministerstvo pro místní rozvoj

Příloha č. 8 Podklady pro státní závěrečný účet za rok 2012

Příloha č. 9 Celková rekapitulace k vyúčtování účelové dotace od krajů za rok 2012

Příloha č. 10 Tvorba a čerpání sociálního fondu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v roce 2012

Příloha č. 11 Tvorba a čerpání peněžního fondu na národní spolufinancování projektů ROP SV v roce 2012

Příloha č. 12 Tvorba a čerpání peněžního podpůrného fondu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v roce 2012

Příloha č. 13 Rozvaha k 31. 12. 2012

Příloha č. 14 Příloha účetní závěrky za rok 2012

Příloha č. 15 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za rok 2012