Vize - mise - cíle - hodnoty

Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Vize, mise, hodnoty a cíle

„Je důležité, abychom věděli, kam směřuje naše společné úsilí, a naše okolí vnímalo, jaký užitek přinášíme.“

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod je institucí, jejímž posláním je služba veřejnosti. Je to závazek, který s sebou přináší specifické cíle a požadavky na naši práci.

Vize

o co společně usilujeme

 •  Chceme být Respektovanou, Otevřenou a Profesionální organizací - mostem mezi Evropskou komisí a veřejností.

Tato vize je společnou představou zaměstnanců o směřování a úspěšné budoucnosti Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Byla zpracována na základě uznávaných hodnot a idejí. Je výzvou a měla by být hybnou silou pro všechny zaměstnance Úřadu.

Mise

– co děláme pro okolí

 • Pomáháme kvalitním projektům přispět k rozvoji severovýchodních Čech.

Naším společným posláním je přispět k dynamickému rozvoji ekonomické a sociální úrovně regionu soudržnosti Severovýchod.

Hodnoty

- co je pro nás důležité,  jak se chováme a jaké chování očekáváme od okolí

Ve své práci se řídíme těmito hodnotami:

 • Respekt
 • Otevřenost
 • Profesionalita

 

Respekt

 • Respektujeme kvalitní práci
 • Oceňujeme partnerství v duchu fair play
 • Prosazujeme transparentní a rovný přístup 

«  Určujeme jasná pravidla a dodržujeme je

«  Vítáme dobré nápady

«  Zdokonalujeme se na základě dosavadních zkušeností

 

Otevřenost

 • Reagujeme vstřícně a včas
 • Ověřujeme možná řešení
 • Podáváme aktuální a úplné informace

«  Pomáháme při přípravě a realizaci projektů

«  Chápeme složitost dotačních podmínek a snažíme se je zjednodušovat

«  Používáme moderní komunikační nástroje

 

Profesionalita

 • Rozumíme své práci
 • Opíráme se o zkušený tým
 • Pracujeme zodpovědně

«  Předvídáme problémy a předcházíme jim

«  Pracujeme na svém rozvoji

«  Zajišťujeme příznivé podmínky pro zaměstnance i příjemce dotací

«  Podporujeme nové a moderní přístupy

 

Cíle

Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti severovýchod, jakožto výkonného orgánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod pro období 2007 – 2013.

«  Vyčerpat efektivně finanční prostředky programu

«  Naplnit stanovené ukazatele programu

«  Být zaměstnavatelem první volby

«  Zajistit využití kvalitních zaměstnanců v dalším období

«  Zvýšit povědomí veřejnosti o přínosech programu

Jedná se o dlouhodobé cíle, kterých chceme společnými silami dosáhnout. Jsou to cíle reálné,
a s efektivním managementem a aktivním přístupem zaměstnanců jsme schopni je naplnit.