Uzavření operačního programu Evropskou komisí a archivace dokumentace k projektům

Na začátku března 2018 obdržel Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen „Úřad“) dopis Evropské komise, kterým bylo potvrzeno, že byly provedeny veškeré operace související s uzavíráním Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a že program byl Evropskou komisí uzavřen ke dni 28. 12. 2017. V této souvislosti si dovolujeme upozornit příjemce na povinnost archivace dokumentace související s programem, resp. s jednotlivými projekty.

Obecně platí, že veškerá dokumentace související s realizací projektu musí zůstat k dispozici pro případné kontroly a audity minimálně po dobu 3 let od uzavření programu. V této souvislosti je třeba rovněž respektovat ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace (dále jen „smlouva“). 

Příjemce je povinen v návaznosti na článek XI. smlouvy uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu po dobu stanovenou právními předpisy ČR, zároveň však po dobu 3 let od uzavření Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, tedy do 31. 12. 2020. Běh této lhůty se počítá od 1. 1. kalendářního roku následujícího po datu uzavření operačního programu ze strany Evropské komise.

Jiný režim platí v případě projektů zakládajících veřejnou podporu (regionální investiční podpora, notifikace), kde je smlouvou stanovena povinnost uchování dokumentace minimálně do roku 2025. 

V případě projektů spadajících pod režim podpory de minimis  je stanoveno uchování dokumentace minimálně po dobu 10 let od nabytí účinnosti smlouvy. V návaznosti na informace výše je třeba i zde dodržet podmínku uchování dokumentace minimálně do 31. 12. 2020.

Pro příjemce projektů zaregistrovaných v 16., 17. a 18. kole výzvy, v rámci kterých byly pořízeny dopravní prostředky, dále zůstávají v platnosti i příslušná ustanovení článku XIIIa. smlouvy (Zvláštní povinnosti příjemce), vázaná na dobu použitelnosti dopravního prostředku.

O výše uvedených skutečnostech budou všichni příjemci informováni rovněž prostřednictvím komunikačního modulu.

Úřad sídlící na adrese Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové, se samozřejmě i nadále zabývá kontrolami projektů v době udržitelnosti a zaměstnanci Úřadu jsou příjemcům k dispozici na výše uvedené adrese.