V pátek 31. 3. 2017 jednali členové Výboru Regionální rady prostřednictvím videokonference a schválili aktualizované postupy v době udržitelnosti

Hradec Králové – Členové Výboru Regionální rady se sešli v pátek 31. 3. 2017 a prostřednictvím videokonference projednávali body, které byly na programu 66. zasedání.

Lenka Vašátková, ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, informovala členy Výboru o zásadních krocích uskutečněných v souvislosti s ukončováním programu. „V souladu s metodikou a stanoveným harmonogramem byla do Evropské komise odeslána prostřednictvím informačních systémů Závěrečná zpráva o provádění ROP SV a ostatní stanovené dokumenty. Ke Zprávě se má Evropská komise vyjádřit formou připomínek do pěti měsíců,“ uvedla.

Důležitým bodem jednání bylo schválení aktualizace postupů naplňování podmínek projektů v době tzv. udržitelnosti. Členové Výboru schválili Metodický pokyn č. 62 – k přerušení doby udržitelnosti projektu a také aktualizaci postupu při promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně. Metodický pokyn byl zveřejněn na webových stránkách Regionální rady NUTS II Severovýchod a je k dispozici u jednotlivých výzev.

Členové Výboru se v rámci dalších bodů věnovali např. promíjení penále, průběhu a výsledkům externích kontrol a auditů, internímu auditu zaměřenému na ověření plnění preventivních a nápravných opatření, novým skutečnostem týkajícím se rizikových projektů a souhrnné zprávě o rizicích za 2. pololetí roku 2016, která je Výboru předkládána pravidelně.

67. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskuteční 23. června 2017 prostřednictvím videokonference.