Věnujte zvýšenou pozornost veřejným zakázkám, za chyby se hodně platí

EU.jpg Příjemce dotací chybující ve veřejných zakázkách čekají přísnější postihy. Po řadě nálezů v auditovaných zakázkách navrhuje významné finanční korekce Evropská komise i auditoři z ministerstva financí. Regionální rada ROP Severovýchod na to musí reagovat.

„Pokud příjemce pochybí ve veřejné zakázce, krátíme zčásti, ale v mnoha případech i stoprocentně dotaci určenou na tuto zakázku. Postihy však budou příkřejší,“ vzkazuje pověřený ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Vašák. Pro názornost uvádíme příklady nejčastějších pochybení ve veřejných zakázkách, které mohou vést ke krácení značné části nebo celé dotace určené na chybně provedenou veřejnou zakázku.

-       neoprávněné zkrácení lhůty pro podání žádosti o účast či lhůty pro podání nabídky

-       stanovení fixních cen u vybraných položek (s podmínkou respektování fixních cen) 

-       požadavek na umístění kanceláře uchazeče

-       požadavek na znalost českého jazyka všech členů realizačního týmu (u zakázky v oblasti implementace IS)

-       netransparentní hodnoticí kritérium v zadávací dokumentaci (nedostatečný způsob stanovení hodnocení a preferencí zadavatele u subjektivních hodnoticích kritérií),

-       požadavek na zkušenost s fondy EU,

-       podstatná změna smlouvy související s hodnoticími kritérii (např. dochází ke změnám délky realizace projektu, splatnosti faktur, sankcí, záruk)

-       nezákonné kvalifikační předpoklady (např. požadavek na předložení čestného prohlášení ohledně bezdlužnosti vůči zadavateli).

-       požadavek na zkušenosti s rekonstrukcí stavby zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR

-       akceptace referenční zakázky realizované uchazečem v pozici generálního dodavatele

-       dělení nebo spojování veřejných zakázek


„Příjemci dotací často argumentují například tím, že dotčenou veřejnou zakázku přezkoumal, ale nezpochybnil ÚOHS, že u vybrané nabídky uspořili finance oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky, že vybrali uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou, že během zadávání veřejné zakázky ještě neexistovala aplikovaná judikatura a tak dále. Tyto námitky však podle ministerstva financí nejsou vůči zmíněným korekcím relevantní a nebudou tedy brány v potaz,“ pokračuje Zdeněk Vašák a doporučuje: „Věnujte proto zvýšenou pozornost zadávání veřejných zakázek. Nejen při přípravě zadávacího řízení, ale i při posuzování a hodnocení nabídek.“