Veřejná podpora

V této sekci naleznete zodpovězené otázky k tématu veřejná podpora.

Je nutné evidovat příjmy u podpory de minimis?

U podpory de minimis není nutné evidovat příjmy, evidence příjmů je nezbytná u projektu, jehož celkové náklady jsou vyšší než 1 mil. EUR.

Na jakém principu funguje podpora de minimis?

De minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami „de minimis“ poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR. Pro přepočet se použije měnového kurzu Evropské centrální banky...

celá odpověď

Jakým způsobem budou kontrolovány, resp. zda vůbec budou kontrolovány, vedlejší způsobilé výdaje uvedené ve formuláři žádosti (v rozpočtu a ve studii ekonomického hodnocení) u projektů zakládajících veřejnou podporu?

Pro projekty zakládající veřejnou podporu platí, že vedlejší způsobilé výdaje jsou v oblasti podpory 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1 výdaji nezpůsobilými. Tedy se k nim přistupuje jako k jiným nezpůsobilým výdajům žadatele, tzn. nejsou ze strany řídícího orgánu...

celá odpověď

Od kdy nastává pro projekty způsobilost výdajů? Záleží při tom, zda projekt zakládá veřejnou podporu?

Pro projekty nezakládající veřejnou podporu platí, že výdaje jsou způsobilé, jestliže vzniknou a jsou uhrazeny po registrace žádosti o poskytnutí dotace. (S výjimkou oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční a dopravní infrastruktury, kde jsou výdaje způsobilé od...

celá odpověď

Veřejná podpora

Co je to veřejná podpora?

Veřejnou podporou se rozumí jakákoliv forma podpory způsobem, který narušuje nebo hrozí narušit hospodářskou soutěž tím, že se zvýhodňuje určité podnikání nebo odvětví výroby v míře, jíž může být dotčen obchod mezi Českou republikou a členskými státy Evropské...

celá odpověď