Veřejné zakázky

V této sekci naleznete zodpovězené otázky k tématu veřejné zakázky.

První verze pokynů pro zadávání veřejných zakázek byla zveřejněna na webu ROP NUTS II Severovýchod dne 26.7.2008. Jsou tyto pokyny závazné i pro žadatele, který realizoval veřejnou zakázku před zveřejněním těchto pokynů?

Pokyny jsou závazné pro všechny příjemce podpory z prostředků ROP SV, bez ohledu na jejich právní formu či způsob financování, a to ode dne jejich zveřejnění na webových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (26.7.2007). příjemce, který zahájit...

celá odpověď

Pokud je žadatelem firma, která v rámci své činnosti provádí stavební práce, může si stavební práce v rámci projektu zhotovit sama vlastními zaměstnanci a tyto výdaje zahrnou do rozpočtu projektu jako způsobilé?

Práce vlastních zaměstnanců (osobní náklady) není způsobilým výdajem (kromě oblasti podpory 3.2). Žadatel musí vybrat zhotovitele stavebních prací v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s pravidly...

celá odpověď