Vláda ČR rozhodla nepokračovat v kofinancování projektů ROP

Martínek - otázka pro_1.JPG NUTS II Severovýchod - Rádi bychom upozornili, že dle našich informací Vláda ČR na svém středečním zasedání regionálním radám v rámci úsporných opatření škrtla od roku 2011 doposud poskytovaný 7,5 procentní podíl státního rozpočtu na kofinancování projektů z regionálních operačních programů.

Vláda ČR tento krok udělala bez předcházejícího varování či diskuze s kraji či regionálními radami. „V současné době analyzujeme, jakým způsobem by se uvedené opatření projevilo
na financování jak probíhajících, tak připravovaných projektů. Doufáme, že budou probíhat intenzivní jednání zástupců krajů/regionální rad se zástupci Vlády ČR a o aktuálním stavu Vás budeme ihned informovat,“ řekl Radko Martínek, předseda Regionální rady NUTS II Severovýchod, a níže uveřejňujeme jeho reakci na toto vládní rozhodnutí.

Reakce hejtmana Pardubického kraje a předsedy Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Mgr. Radko Martínka na rozhodnutí Vlády ČR o přerušení kofinancování regionálních operačních programů

S tímto usnesením zásadně nesouhlasím a připomínám několik faktů. 

Regionální operační programy jsou nejlépe čerpající programy ze strukturálních fondů, prostřednictvím nichž se investují prostředky do rozvoje měst, obcí, silniční sítě, ale i cestovního ruchu.

Díky těmto investičním aktivitám dochází bezprostředně k menšímu útlumu hospodářské činnosti, je podporována stavební činnost a s ní spojené subdodavatelské vztahy. Dochází také ke zmírnění nárůstu nezaměstnanosti. Zároveň jde o aktivity, které podporují budoucí rozvoj celého území a bez nichž bude příští růst ekonomiky podvázán a omezen. 

Regionální operační programy disponují „Rámcovým rozhodnutím o poskytování dotací v období 2007 – 2013“, které podepsal tehdejší ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek. Stát by tak měl být zavázán, že poskytne prostředky na kofinancování projektů každý rok v tomto programovém období ve výši 7,5%. 

Rozhodnutí Vlády ČR je tak neseriózní využití možnosti modifikace tohoto rozhodnutí, které může mít nedozírné následky. Smlouvy na projekty z ROP jsou totiž již podepsány a příjemci tak mají smluvně zajištěno, že po realizaci svého projektu dostanou částku, která zahrnuje i 7,5% ze státního rozpočtu. Pro příští rok se jedná o částky, které se mohou pohybovat na hranici 0,5 mld. Kč za region soudržnosti (pro představu - odhadujeme, že pro Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj se jedná o částku 442,5 mil. Kč). Tyto peníze buď budou muset zaplatit sami žadatelé (obce, města, neziskový sektor i podnikatelé), nebo by ji musely pokrýt kraje, které však takovými částkami ve svých rozpočtech nedisponují. Vláda ČR tak ponese plnou zodpovědnost za případné zpomalení či zastavení čerpání prostředků ze strukturálních fondů prostřednictvím ROP, které doposud bylo rychlé a přinášelo do území žádoucí efekty. Upozorňujeme, že prostřednictvím ROP čerpají prostředky v největší míře obce, města, nestátní neziskové organizace a podnikatelé, a tak toto opatření dopadne především na tyto subjekty. Kraje se na čerpání z těchto programů podílí pouze cca 25 – 30%.

Národní strategický referenční rámec, který byl schválen Evropskou komisí, uvádí, že MF pravidelně analyzuje schopnost veřejných rozpočtů zajistit dostatek prostředků na spolufinancování SF a FS. Na základě takové analýzy rozhodla vláda dne 14. prosince 2005 (usnesení vlády č. 1618), že spolufinancování je prioritou při přípravě rozpočtů. 

Rozhodnutí Vlády ČR lze tedy považujeme za nedodržení přístupu, ke kterému se České republika Evropské komisi v tomto dokumentu zavázala se všemi důsledky, které z toho mohou vyplývat.