Výbor Regionální rady byl informován o uzavření operačního programu Evropskou komisí

Hradec Králové – V pátek 23. března 2018 proběhlo videokonferenční jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Jednalo se o 71. zasedání, na jehož programu bylo sedm bodů.

Členové královéhradecké, pardubické a liberecké komory Výboru se sešli ve videokonferenčních místnostech jednotlivých krajských úřadů, aby projednali změnu rozpočtu, výstupy interního auditu, zprávu o rizicích za 2. pololetí 2017, prominutí penále u jednoho z projektů a informace k rizikovým projektům v rámci programu.

Ing. Helena Kubíčková, pověřená vedením Úřadu, informovala členy Výboru o úspěšném uzavření programu. „Úřad obdržel v průběhu měsíce března 2018 dva dopisy Evropské komise, ve kterých byly potvrzeny konečné finanční částky za náš operační program po vyjmutí otevřených nesrovnalostí z evropského financování (vyjmutí pěti projektů schválil Výbor na předchozím zasedání v lednu 2018). Dále byl Úřad informován Evropskou komisí o tom, že proběhly všechny operace související s uzavírání programu a došlo k přijetí Závěrečné zprávy o provádění, Prohlášení o uzavření a Výkazu výdajů. Program byl uzavřen k 28. prosinci 2017.

Předseda Regionální rady, Bc. Pavel Hečko, v závěru jednání poděkoval všem přítomným za spolupráci a účast na jednání. Další zasedání se uskuteční 22. června 2018 formou videokonference.

V návaznosti na uzavření Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod budou v nejbližších dnech všichni příjemci informováni o povinnosti uchování veškeré dokumentace související s realizací jejich projektu. Podrobné informace budou zveřejněny i na našich webových stránkách. Úřad se samozřejmě i nadále zabývá kontrolami projektů v době udržitelnosti. Příjemci jsou povinni předkládat ve stanovených termínech monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu.