Výbor Regionální rady schválil vyjmutí pěti projektů z financování EU

Hradec Králové – V pátek 26. ledna 2018 se uskutečnilo již 70. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Na programu videokonferenčního jednání bylo celkem devět bodů.

Zásadním projednávaným bodem byl bod týkající se uzavírání operačního programu. V rámci tohoto bodu byli členové informováni o postupu ukončování operačního programu. „Na konci roku 2017 obdržel Úřad Regionální rady od Evropské komise tzv. „Pre-closure letter“ s návrhem na předběžné uzavření programu. V této souvislosti doporučila Evropská komise odečtení „otevřených nesrovnalostí“ ze závěrečného výkazu výdajů. Na dnešním jednání členové Výboru jejich odečtení schválili a my tak můžeme odeslat souhlasné vyjádření Platebnímu a certifikačnímu orgánu na Ministerstvo financí. Výše prostředků poskytnutých z rozpočtu Evropské unie se tím nezmění a není ohroženo ani celkové dočerpání finančních prostředků alokovaných na program, neboť se nám podařilo program „přezávazkovat“, uvedla Ing. Helena Kubíčková, pověřená vedením Úřadu. Vyjmutí těchto pěti projektů z evropského financování je předpokladem pro úplné uzavření programu.

Ostatní body programu se týkaly rozpočtu Regionální rady nebo byly informativního charakteru. Členové Výboru byli mimo jiné seznámeni s novými skutečnostmi k projektu technické pomoci na roky 2018 - 2019, s průběhem externích kontrol a auditů a aktualizací interní dokumentace.

Na závěr jednání předseda Regionální rady poděkoval všem přítomným za spolupráci a konstruktivní přístup a pozval je na další jednání, které se uskuteční 23. března 2018 opět formou videokonference.