Výbor schválil zásadní opatření platná pro žadatele i příjemce dotace z ROP Severovýchod

2.JPG Srpnové rozhodnutí vlády o tom, že stát nebude od příštího roku spolufinancovat sedmi a půl procenty projekty podpořené z regionálních operačních programů, tedy i z ROP Severovýchod, doléhá na regionální rady, potažmo pak na příjemce  a žadatele o dotaci.

Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod přijal v pátek 17. září několik zásadních opatření.

Výbor upozornil všechny příjemce dotací z ROP Severovýchod, že u žádostí o platbu předložených po 15. říjnu 2010 nebo i u žádostí předložených před tímto termínem, pokud budou obsahovat závažné nedostatky, Regionální rada NUTS II Severovýchod nemůže garantovat proplacení požadovaných prostředků do konce letošního roku. „Upřednostníme vyřízení bezproblémových žádostí o platbu,“ řekl Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu Regionální rady. Všechny žádosti o platbu, které nebudou proplaceny do konce letošního roku, budou následně zamítnuty a vráceny k přepracování struktury financování.

Výbor dále pozastavil podpis všech smluv o poskytnutí dotace včetně dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace, v jejichž důsledku by došlo k posunu proplacení žádostí o platbu z roku 2010 na rok 2011.

Výbor také schválil, že jakýkoliv souhlas Regionální rady se změnami ve finančních plánech projektů a s dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace kvůli posunu harmonogramu projektu, které by posunuly i proplacení žádostí o platbu z letošního roku na rok 2011, je platný a účinný pouze tehdy, když si příjemce od roku 2011 a dále zajistí finanční prostředky na dofinancování podílu národních veřejných zdrojů. To uvede v čestném prohlášení přiloženém k žádosti o povolení těchto změn.

Výbor Regionální rady umožnil příjemcům dotace předkládat do 29. října 2010 žádosti o platbu častěji než jednou za dva měsíce s tím, že však musí být předchozí žádost proplacena.

Výbor na dobu neurčitou pozastavil příjem projektů v rámci 11. kola kontinuální výzvy zaměřené na rozvoj krajských měst – Hradce Králové, Pardubic a Liberce. „O možném předkládání projektů krajských měst budeme včas informovat,“ pokračoval Semorád. Kromě jiného také Výbor prodloužil do 10. ledna příštího roku řízenou výzvu pro předkládání žádostí o dotaci zaměřenou na projekty, které tematicky, časově a místně navazují na projekt „Kuks - Granátové jablko“ podporovaný v rámci Integrovaného operačního programu.

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod rozhodl o tom, že v návaznosti na výše zmíněné vládní usnesení není možné u šesti následujících kol výzev zaměřených na rozvoj cestovního ruchu - 14. (3.1 a 3.2) a 15. kolo výzvy, na podporu projektů zlepšujících dopravní obslužnost území – 17. a 18. kolo výzvy a také na rozvoj krajských měst – 11. a 22. kolo výzvy v současné době schválit projekty, kterým Regionální rada poskytne dotaci. U všech uvedených oblastí podpory Výbor stanovil jako kritérium pro výběr projektů minimální procentní výši bodového hodnocení. Na webu Regionální rady v sekci Ukončené výzvy zveřejnil seznam projektů, které splňují stanovenou hranici s tím, že se dotace pro ně schválí na nejbližším zasedání Výboru po úpravě struktury financování. „Doporučujeme žadatelům neměnit u projektů z těchto kol výzev finanční plány. Jakmile budou jednání mezi zástupci regionálních rad a Vládou ČR ukončena, budeme žadatele informovat a vyzveme je, aby finanční plány upravili,“ dodal Zdeněk Vašák, zástupce ředitele Úřadu Regionální rady.