Výzvy a dokumenty

V této sekci naleznete seznam všech výzev vyhlášených v rámci ROP Severovýchod s kompletním soupisem dokumentů platných pro dané kolo výzvy i sledovanou oblast podpory.

Aktuální dokumenty

Tato sekce obsahuje základní dokumenty Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v aktuální podobě. Konkrétní dokumenty pro žadatele a příjemce jsou uveřejněny vždy u příslušného kola výzvy.

 

Aktuální a plánované výzvy

V rámci Regionálního operačního programu NUTSII Severovýchod již nebudou vypisovány žádné další výzvy.

 

Ukončené výzvy

Zde naleznete informace o výběrovém procesu za jednotlivá kola výzev pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci ROP SV. V odkazech na jednotlivé prioritní osy (viz níže) lze nalézt údaje týkající se vyhlášení a ukončení dané výzvy, včetně alokací a seznamu vybraných projektů, které spadají do příslušného kola výzvy.

 

Seznam příjemců

Seznamte se s nejaktuálnějším seznamem příjemců čerpajících dotaci z ROP Severovýchod.

 

Analýzy ROP SV

Měsíční analýzu ROP SV zpracovává Úřad Regionální rady NUTS II SV vždy k poslednímu dni v měsíci a předkládá ji pro informaci členům Výboru Regionální rady NUTS II SV jako zdroj informací o finančním a věcném pokroku v realizaci ROP SV.

 

Příklady kontrolních listů

V této sekci najdete příklady kontrolních listů ke kontrole zadávání veřejných zakázek a ke kontrole žádostí o platbu. Tyto dokumenty slouží příjemcům k tomu, aby si před podáním žádosti o platbu na Úřad Regionální rady Severovýchod překontrolovali, zda veškeré doklady a dokumentace k veřejné zakázce splňují dané požadavky.  

 

Posuny ukončení realizace projektu za termín uvedený ve výzvě

V této sekci je zveřejněn postup (podmínky) Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen „ŘO ROP SV“), pro mimořádné případy, kdy žadatel/příjemce podá Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace, v němž žádá o prodloužení lhůty pro ukončení realizace projektu nad termín uvedený ve Výzvě pro předkládání žádostí v rámci Regionálního operačního programu Severovýchod.

 

Postupy stanovení finančních oprav

V této sekci zveřejňujeme postupy, resp. procentní částky, ze kterých vychází promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně, a to jak v případě pochybení v oblasti zadávání veřejných zakázek, tak v případě pochybění, která nemají přímý finanční dopad. Tabulky týkající se promíjení v oblasti zadávání veřejných zakázek vychází z materiálu používaného Evropskou komisí a ze závazných postupů vydaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Z tabulky týkající se pochybení, která nemají přímý finanční dopad, vychází Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod při promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně u pochybení, která nemají vliv na způsobilost výdajů (tzn. pokud bylo konstatováno porušení rozpočtové kázně na základě proplacení nezpůsobilých výdajů, nelze odvod prominout ani částečně).