Aktuální dokumenty

Tato sekce obsahuje základní dokumenty Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v aktuální podobě. Konkrétní dokumenty pro žadatele a příjemce jsou uveřejněny vždy u příslušného kola výzvy.

Regionální operační program NUTS II Severovýchod verze 4.0 - česká verzeEvropská komise schválila revize Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod s platností od 17. 12. 2013.

Prováděcí dokument ROP SV - Poskytuje podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory se zaměřením na jednotlivé činnosti, které lze v rámci ROP SV realizovat.

Aktuální příručka pro žadatele a příjemce - Slouží při přípravě i samotné realizaci projektu a obsahuje podrobné vymezení podmínek a pravidel, které musí žadatel a příjemce splnit.

Přílohy PPŽP verze 19.0

Aktuální formuláře - Aktuálně platné, používané při přípravě a realizaci projektů.

Pokyny pro vyplnění webové žádosti - Zahrnují postupy při vyplňování projektových žádostí, žádostí o platbu a monitorovacích zpráv.

Vzor smlouvy o poskytnutí dotace - Text smlouvy je schvalován individuálně pro každou vyhlášenou výzvu.   

Pokyny pro zadávání veřejných zakázek - Aktuální znění postupů při zadávání veřejných zakázek s účinností od 1. 1. 2014.

Manuál jednotného vizuálního stylu ROP SV