Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR (14. kolo výzvy)

Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Počátek příjmu žádosti 26. říjen 2009
Ukončení příjmu žádosti 29. leden 2010 v 12:00

Projekty z této výzvy byly vybrány ke schválení Výborem Regionální rady již na zasedání dne 17.9.2010. S ohledem na usnesení vlády č. 563 ze dne 11. 8. 2010 však bylo možné tyto projekty schválit k podpoře z ROP Severovýchod pouze v omezeném rozsahu. Na základě následného usnesení vlády ČR č. 975 ze dne 22.9.2010 pominuly důvody bránící schválení projektů  k podpoře z ROP Severovýchod v plném rozsahu. Na zasedání Výboru Regionální rady dne 19.10.2010 proto bylo schválení projektů k podpoře z ROP Severovýchod potvrzeno s účinností k datu 22. 9. 2010.

Seznam registrovaných projektů ve 14.kole výzvy pro oblast podpory 3.2
Seznam schválených projektů 14. kolo výzvy OP 3.2

Zpráva o výsledcích výběrového procesu 14. kolo výzvy OP 3.2


Základní dokumenty

Plné znění 14. kola výzvy pro oblast podpory 3.2 - Seznamuje žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 14. kolo výzvy.

Prováděcí dokument verze 5.0 - - Poskytuje podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory se zaměřením na jednotlivé činnosti, které lze v rámci ROP SV realizovat.

Příručka pro žadatele a příjemce verze 8.0 - Slouží při přípravě i při samotné realizaci projektu a obsahuje podrobné vymezení podmínek a pravidel, které musí žadatel/příjemce splnit.

Přílohy PPŽP verze 8.0

Aktuální formuláře - Aktuálně platné, používané při přípravě a realizaci projektů.

Pokyny pro vyplnění webové žádosti - Zahrnují postupy při vyplňování projektových žádostí, žádostí o platbu a monitorovacích zpráv.

Metodika posuzování finančního zdraví žadatele po 1.1.2009

Metodické pokyny

Řeší problémové otázky při implementaci ROP SV. Platné metodické pokyny pro 14. kolo výzvy.

Metodické informace

Vysvětlují nebo upřesňují postupy v dokumentaci ROP SV. Platné metodické informace pro 14. kolo výzvy.

Publicita projektu

Informace a podklady týkající se povinné publicity