Metodické informace

Vysvětlují nebo upřesňují postupy v dokumentaci ROP SV. Platné metodické informace pro 14. kolo výzvy.

Metodická informace č.13 k uplatňování slevy na pojistném a mimořádné slevy na pojistném

Metodická informace č.14 k upřesnění podmínek pro změny materiálů a výrobků v průběhu realizace projektu - Posouzení změny z hlediska jejího zařazení do způsobilých výdajů a posouzení změny z hlediska jejího vlivu na nabídkovou cenu a rozpočet projektu.

Metodická informace č.15 ke sjednocení výkladu vzájemného vztahu Smlouvy a vybraných metodických pokynů a metodických informací - Upravuje postup příjemce při přesunu prostředků v rámci rozpočtu projektu,postup příjemce při předložení závěrečné monitorovací zprávy,postup příjemce při předložení etapové monitorovací zprávy s žádostí o platbu.

Metodická informace č. 16 k dokládání vlastnických vztahů a vyjádření EIA a Natura v případě předložení územního souhlasu, k dokládání posouzení vlivů projektů na životní prostředí a ke způsobilosti a výši výdajů na dokumentaci IPRM

Metodická informace č. 17 - upozornění na povinnost naplnění indikátoru nová pracovní místa v rámci projektu a na tiskovou chybu ve výzvách, vyhlášených v rámci 16., 17. a 18. kola

Část dokumentu týkající se indikátoru "počet nově vytvořených pracovních míst" není od 1.11.2016 platná.

Metodická informace č. 19 k elektronickému předkládání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu

Metodická informace č. 25 k upřesnění kontroly nezpůsobilých výdajů vzniklých na základě výsledku výběrového řízení

Metodická informace č. 26 k upřesnění způsobilosti výdajů na kanalizaci

Metodická informace č. 35 k zástavám na majetku