Metodické pokyny

Řeší problémové otázky při implementaci ROP SV. Platné metodické pokyny pro 16. kolo výzvy

Metodický pokyn č. 23 Změna prahových limitů pro zadávání veřejných zakázek + Příloha č. 1 metodického pokynu č. 23

Metodický pokyn č. 24 k upřesnění způsobu uvolňování rezervy na vícepráce v případě veřejných zakázek na stavební práce

Metodický pokyn č. 26 k využívání datových schránek v rámci ROP SV

Metodický pokyn č. 34 k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky

Metodický pokyn č. 37 k úpravě sledování a evidence projektů generujících příjmy

Metodický pokyn č. 39 - Oznamování změn u výběrového řízení

Metodický pokyn č. 40 - Způsobilost neinvestičních výdajů u projektů, které jsou předmětem zájmu státní památkové péče

Metodicky pokyn č. 41 - k předkládání monitorovacích zpráv při přerušení administrace závěrečné zprávy s žádostí o platbu

Metodický pokyn č. 42 - ke způsobilosti výdajů při využití smluvních pokut jako dílčího hodnotícího kritéria, k zákazu losování v užším řízení a ke změně prahových hodnot při zadávání zakázek  

Metodický pokyn č. 43 - k dokladování přenesené daňové povinnosti a ke změně sazby DPH

Metodický pokyn č. 44 - k výkladu termínu splnění monitorovacích indikátorů a dalších náležitostí při ukončení projektu a k úpravě sledovaných období udržitelnosti monitorovacích indikátorů „počet nově vytvořených pracovních míst“ v době udržitelnosti projektu a k úhradě DPH v režimu přenesené daňové povinnosti.

Část dokumentu týkající se indikátoru "počet nově vytvořených pracovních míst" není od 1.11.2016 platná.

Příloha č. 1 MP č. 44 - schéma vykazování udržitelnosti monitorovacích indikátorů „počet nově vytvořených pracovních míst“ v rámci monitorovacích zpráv udržitelnosti.

Metodický pokyn č. 45  - ke změně Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV v souvislosti s novelou zákona o veřejných zakázkách

Metodický pokyn č. 46 - k upřesnění zpúsobilosti výdajů při využití smluvnich pokut jako dílčího hodnotícího kritéria

Metodický pokyn č. 48 - aktualizované pokyny k zadávání veřejných zakázek

Metodický pokyn č. 49 - k úpravě definic a vykazování monitorovacích indikátorů "Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů" a indikátoru "Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem"

Metodický pokyn č. 52 - k vydání aktualizovaných Kontrolních postupů

Příloha č. 1 MP č. 52 - Kontrolní postupy

Metodický pokyn č. 53 - k vydání aktualizovaných Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV

Příloha č. 1 MP č. 53 - Pokyny pro zadávání veřejných zakázek

Metodický pokyn č. 54 -  ke změnám v okruhu oprávněných příjemců v souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku

Metodický pokyn č. 55 – ke změně limitů pro zadávání veřejných zakázek

Metodický poky č. 56 - k rozšíření výčtu povinných příloh k monitorovacím zprávám

Metodický pokyn č. 57 - k možnosti zápočtu odvodu v rámci ŽoP

Metodický pokyn č. 58 - k vydání aktualizovaných Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV

Příloha č. 1 MP č. 58 - Pokyny pro zadávání veřejných zakázek

Metodický pokyn č. 59 - K zástavám na majetku

Metodický pokyn č. 61 - K monitorovacímu indikátoru "počet nově vytvořených pracovních míst"

Metodický pokyn č. 62 - K přerušení doby udržitelnosti projektu