Metodické pokyny

Řeší problémové otázky při implementaci ROP SV. Platné metodické pokyny pro 3. kolo výzvy.

Metodický pokyn č. 1 Změna v postupu zadávání veřejných zakázek - Mění eurové finanční limity pro veřejné zakázky a koncesní řízení Příloha č. 1 metodického pokynu č.1

Metodický pokyn č.2 Aktualizace Metodiky způsobilých výdajů - Upravuje způsobilost výdajů pro projekty zakládající veřejnou podporu financované na základě blokové výjimky o vnitrostátní regionální podpoře.

Metodický pokyn č.3 Výklad kriteria přijatelnosti - „Je projekt v souladu s legislativou EU a ČR a zda žadatel stvrdil tento soulad čestným prohlášením.“

Metodický pokyn č.4 k pravidlům publicity - Upřesňuje pravidla publicity s ohledem na praktickou proveditelnost při realizaci projektů.

Metodický pokyn č.7 ke změnám v administraci projektů realizovaných v 1.- 8. kole výzvy - Upravuje vybrané části PPŽP týkající se podmínek realizace projektů.

Metodický pokyn č.9 k pravidlům dokladování dodávek služeb hrazených z účelově vázaného příspěvku - Upřesňuje pravidla  pro dokladování dodávek služeb hrazených z účelově vázaného příspěvku.

Metodický pokyn č.10 používání formulářů, které jsou obsaženy v příloze č. 13 Příručky pro žadatele a příjemce - Zavádí používání formulářů a Pokynů pro vyplňování webové žádosti vždy v aktuálním znění zveřejněném na www.rada-severovychod.cz.

Metodický pokyn č.11 k předkládání průběžných monitorovacích zpráv a k úpravě lhůty pro vyrozumění žadatele/příjemce při podávání Oznámení o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace

Metodický pokyn č.13 Postup dokládání podrobných položkových rozpočtů a jejich následného čerpání v elektronické podobě - Upřesňuje postup při předkládání položkových rozpočtů a stanoví povinnost předkládat rozpočet také v elektronické podobě.

Metodický pokyn č.18 Změny v průběhu realizace projektu - Shrnuje postupy při povolování změn v průběhu realizace projektu a stanovuje podmínky pro zápočet méněprací a víceprací.

Metodický pokyn č.19 Řešení stížností v rámci ROP Severovýchod - Zpřesňuje požadavky na formální náležitosti stížností.

Metodický pokyn č.21 Dodatečné dokladování úhrady výdajů projektu a umožnění podávání námitek i v případě administrativní kontroly se žádostí o platbu - Upravuje proces kontrol žádostí o platbu a následné vyplácení příjemcům s cílem tento proces urychlit.

Metodický pokyn č.22 ke kontrole výběrového řízení před podpisem smlouvy s vítězným dodavatelem, k možnosti předkládat žádosti o platbu ve zkrácené lhůtě a k akceptaci Rozhodnutí o zkušebním provozu jako dokladu prokazujícího ukončení realizace projektu

Metodický pokyn č. 23 Změna prahových limitů pro zadávání veřejných zakázek + Příloha č. 1 metodického pokynu č. 23

Metodický pokyn č. 25 ke změně sazby DPH

Metodický pokyn č. 34 k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky

Metodický pokyn č.36 aktualizace MP č. 18 a MP č. 8

Metodický pokyn č. 39 - Oznamování změn u výběrového řízení

Metodický pokyn č. 40 - Způsobilost neinvestičních výdajů u projektů, které jsou předmětem zájmu státní památkové péče

Metodicky pokyn č. 41 - k předkládání monitorovacích zpráv při přerušení administrace závěrečné zprávy s žádostí o platbu

Metodický pokyn č. 42 - ke způsobilosti výdajů při využití smluvních pokut jako dílčího hodnotícího kritéria, k zákazu losování v užším řízení a ke změně prahových hodnot při zadávání zakázek  

Metodický pokyn č. 43 - k dokladování přenesené daňové povinnosti a ke změně sazby DPH

Metodický pokyn č. 44 - k výkladu termínu splnění monitorovacích indikátorů a dalších náležitostí při ukončení projektu a k úpravě sledovaných období udržitelnosti monitorovacích indikátorů „počet nově vytvořených pracovních míst“ v době udržitelnosti projektu a k úhradě DPH v režimu přenesené daňové povinnosti

Část dokumentu týkající se indikátoru "počet nově vytvořených pracovních míst" není od 1.11.2016 platná.

Příloha č. 1 MP č. 44 - schéma vykazování udržitelnosti monitorovacích indikátorů „počet nově vytvořených pracovních míst“ v rámci monitorovacích zpráv udržitelnosti.

Metodický pokyn č. 45  - ke změně Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV v souvislosti s novelou zákona o veřejných zakázkách

Metodický pokyn č. 46 - k upřesnění zpúsobilosti výdajů při využití smluvnich pokut jako dílčího hodnotícího kritéria

Metodický pokyn č. 48 - aktualizované pokyny k zadávání veřejných zakázek

Metodický pokyn č. 52 - k vydání aktualizovaných Kontrolních postupů

Příloha č. 1 MP č. 52 - Kontrolní postupy

Metodický pokyn č. 53 - k vydání aktualizovaných Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV

Příloha č. 1 MP č. 53 - Pokyny pro zadávání veřejných zakázek

Metodický pokyn č. 55 – ke změně limitů pro zadávání veřejných zakázek

Metodický poky č. 56 - k rozšíření výčtu povinných příloh k monitorovacím zprávám

Metodický pokyn č. 57 - k možnosti zápočtu odvodu v rámci ŽoP

Metodický pokyn č. 58 - k vydání aktualizovaných Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV

Příloha č. 1 MP č. 58 - Pokyny pro zadávání
veřejných zakázek

Metodický pokyn č. 59 - K zástavám na majetku