Metodické informace

Vysvětlují nebo upřesňují postupy v dokumentaci ROP SV. Platné metodické informace pro 3. kolo výzvy.

Metodická informace č.1 k hodnocení rozpočtu při kontrole přijatelnosti, formálních náležitostí a bodování předložených projektů - Konečné posouzení výdajů projektu  vzhledem k jejich způsobilosti k financování z ROP Severovýchod je prováděno v průběhu administrace žádosti o platbu na základě žadatelem předložených faktur a dalších příloh žádosti o platbu.

Metodická informace č.8 k úpravě podmínek pro veřejné zakázky malého rozsahu první kategorie - Oblastí změny u této MI je platnost Metodického pokynu č. 8.

Metodická informace č.9 k elektronickému předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu - Týká se formy předkládání, termínu pro předkládání, výkladu pojmu „sledované období“ a výkladu požadavku a formu předkládání výpisu z účtu.

Metodická informace č.12 ke způsobu sledování a vykazování indikátoru „Nová pracovní místa“ a ke změnám v některých atributech vybraných indikátorů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod + Příloha č. 1 metodické informace č. 12

Metodická informace č.13 k uplatňování slevy na pojistném a mimořádné slevy na pojistném

Metodická informace č.14 k upřesnění podmínek pro změny materiálů a výrobků v průběhu realizace projektu - Posouzení změny z hlediska jejího zařazení do způsobilých výdajů a posouzení změny z hlediska jejího vlivu na nabídkovou cenu a rozpočet projektu.

Metodická informace č. 19 k elektronickému předkládání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu 

Metodická informace č. 20 - Ke způsobu sledování, vykazování naplňování a dokladování indikátoru "Nová pracovní místa" 

Metodická informace č. 23 k upřesnění způsobu vykazování indikátoru Nová pracovní místa

Metodická informace č. 25 k upřesnění kontroly nezpůsobilých výdajů vzniklých na základě výsledku výběrového řízení

Metodická informace č. 26 k upřesnění způsobilosti výdajů na kanalizaci

Metodická informace č. 35 k zástavám na majetku