Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP (13. kolo výzvy)

Prioritní osa Prioritní osa 5: Technická pomoc
Oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP
Počátek příjmu žádosti 15. duben 2009
Ukončení příjmu žádosti 18. prosinec 2009 v 12:00

Seznam zaregistrovaných projektů 13. kolo výzvy OP 5.1
Seznam schválených projektů 13. kolo výzvy OP 5.1
Zpráva o výsledcích výběrového procesu 13. kola výzvy pro oblast popory 5.1

Základní dokumenty

Plné znění 13. kola výzvy pro oblast podpory 5.1 - Seznamuje žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 13. kolo výzvy.

Prováděcí dokument verze 4.0 - Poskytuje podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory se zaměřením na jednotlivé činnosti, které lze v rámci ROP SV realizovat.

Aktuální formuláře  - Aktuálně platné, používané při přípravě a realizaci projektových žádostí.

Pokyny pro vyplnění webové žádosti - Zahrnují postupy při vyplňování projektových žádostí, žádostí o platbu a monitorovacích zpráv.

Metodické pokyny

Řeší problémové otázky při implementaci ROP SV. Platné metodické pokyny pro 13. kolo výzvy.

Metodické informace

Vysvětlují nebo upřesňují postupy v dokumentaci ROP SV. Platné metodické informace pro 13. kolo výzvy.

Publicita projektu

Informace a podklady týkající se povinné publicity: 

Manuál jednotného grafického stylu

Balíček log - česky

Balíček log - anglicky

Univerzální šablony