Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod (4. kolo výzvy)

Prioritní osa Prioritní osa 5: Technická pomoc
Oblast podpory 5.2 Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod
Počátek příjmu žádosti 1. duben 2008
Ukončení příjmu žádosti 30. duben 2008 v 12:00

Seznam zaregistrovaných projektů 4. kolo výzvy OP 5.2
Seznam schválených projektů 4. kolo výzvy OP 5.2
Zpráva o výsledcích výběrového procesu 4. kola výzvy pro oblast podpory 5.2

Základní dokumenty

Plné znění 4. kola výzvy pro oblast podpory 5.2 - Seznamuje žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 4. kolo výzvy.

Prováděcí dokument verze 1.03 - Poskytuje podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory se zaměřením na jednotlivé činnosti, které lze v rámci ROP SV realizovat.

Příručka pro žadatele a příjemce verze 3.0 - Slouží při přípravě i při samotné realizaci projektu a obsahuje podrobné vymezení podmínek a pravidel, které musí žadatel/příjemce splnit.

Přílohy PPŽP verze 3.0

Aktuální formuláře - Aktuálně platné, používané při přípravě a realizaci projektů.

Pokyny pro vyplnění webové žádosti - Zahrnují postupy při vyplňování projektových žádostí, žádostí o platbu a monitorovacích zpráv.

Metodické pokyny

Řeší problémové otázky při implementaci ROP SV. Platné metodické pokyny pro 4. kolo výzvy:

Metodické informace

Vysvětlují nebo upřesňují postupy v dokumentaci ROP SV jsou platné pro 4. kolo výzvy.

Publicita projektu 

Informace a podklady týkající se povinné publicity:

Manuál jednotného grafického stylu

Balíček log - česky

Balíček log - anglicky

Univerzální šablony