Podpora aktivit spojených s realizaci a řízením ROP (26. kolo)

Prioritní osa Prioritní osa 5: Technická pomoc
Oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP
Počátek příjmu žádosti 10. leden 2011
Ukončení příjmu žádosti 30. prosinec 2011 v 12:00

Seznam zaregistrovaných projektů_26. kolo výzvy_OP 5.1

Seznam schválených projektů_26. kolo výzvy_OP 5.1

Zpráva o výsledcích výběrového procesu 26. kolo výzvy OP 5.1

Základní dokumenty

Plné znění 26. kola výzvy pro oblast podpory 5.1 - seznamuje žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 26. kolo výzvy

Prováděcí dokument verze 10.0 - Poskytuje podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory se zaměřením na jednotlivé činnosti, které lze v rámci ROP SV realizovat.

Aktuální formuláře -  Aktuálně platné, používané při přípravě a realizaci projektů

Pokyny pro vyplnění webové žádosti - Zahrnují postupy při vyplňování projektových žádostí, žádostí o platbu a monitorovacích zpráv.

Metodické pokyny

Řeší problémové otázky při implementaci ROP SV. Platné metodické pokyny pro 26. kolo výzvy:

Metodické informace

Vysvětlují nebo upřesňují postupy v dokumentaci ROP SV a jsou platné pro 26. kolo výzvy.

Publicita projektu 

Manuál jednotného vizuálního stylu ROP SV

zip Balíček log - česky

zip Balíček log - anglicky

zip Univerzální šablony