Podpora aktivit spojených s realizaci a řízením ROP (33. kolo) - pro příjemce ŘO

Prioritní osa Prioritní osa 5: Technická pomoc
Oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP
Počátek příjmu žádosti 18. únor 2013
Ukončení příjmu žádosti 31. prosinec 2013 v 12:00

Seznam zaregistrovaných projektů_33. kolo výzvy_OP 5.1

Základní dokumenty

Plné znění 33. kola výzvy pro oblast podpory 5.1 - seznamuje žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 33. kolo výzvy

Prováděcí dokument verze 19.0 - Poskytuje podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory se zaměřením na jednotlivé činnosti, které lze v rámci ROP SV realizovat.

Aktuální formuláře -  Aktuálně platné, používané při přípravě a realizaci projektů

Pokyny pro vyplnění webové žádosti - Zahrnují postupy při vyplňování projektových žádostí, žádostí o platbu a monitorovacích zpráv.

Metodické pokyny

Řeší problémové otázky při implementaci ROP SV. Platné metodické pokyny pro 33. kolo výzvy

Metodický pokyn č. 42 - ke způsobilosti výdajů při využití smluvních pokut jako dílčího hodnotícího kritéria, k zákazu losování v užším řízení a ke změně prahových hodnot při zadávání zakázek

Metodický pokyn č. 45  - ke změně Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV v souvislosti s novelou zákona o veřejných zakázkách

Metodický pokyn č. 46 - k upřesnění zpúsobilosti výdajů při využití smluvnich pokut jako dílčího hodnotícího kritéria

Metodický pokyn č. 48 - aktualizované pokyny k zadávání veřejných zakázek

Metodický pokyn č. 52 - k vydání aktualizovaných Kontrolních postupů

Příloha č. 1 MP č. 52 - Kontrolní postupy

Metodický pokyn č. 53 - k vydání aktualizovaných Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV

Příloha č. 1 MP č. 53 - Pokyny pro zadávání veřejných zakázek

Metodický pokyn č. 55 – ke změně limitů pro zadávání veřejných zakázek

Metodický poky č. 56 - k rozšíření výčtu povinných příloh k monitorovacím zprávám

Metodický pokyn č. 57 - k možnosti zápočtu odvodu v rámci ŽoP

Metodický pokyn č. 58 - k vydání aktualizovaných Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV

Příloha č. 1 MP č. 58 - Pokyny pro zadávání
veřejných zakázek

Metodický pokyn č. 59 - K zástavám na majetku

Metodické informace

Vysvětlují nebo upřesňují postupy v dokumentaci ROP SV a jsou platné pro 33. kolo výzvy.

Metodická informace č. 35 k zástavám na majetku

Publicita projektu 

Manuál jednotného vizuálního stylu ROP SV

zip Balíček log - česky

zip Balíček log - anglicky

zip Univerzální šablony