Podpora aktivit spojených s realizaci a řízením ROP (34. kolo) - pro příjemce kraj

Prioritní osa Prioritní osa 5: Technická pomoc
Oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP
Počátek příjmu žádosti 30. září 2013
Ukončení příjmu žádosti 30. červen 2015 v 12:00

Seznam schválených projektů 34. kolo výzvy OP 5.1
Zpráva o výsledcích výběrového procesu 34. kolo výzvy OP 5.1 

Seznam zaregistrovaných projektů 34. kolo výzvy OP 5.1

Základní dokumenty

Plné znění 34. kola výzvy pro oblast podpory 5.1 - seznamuje žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 34. kolo výzvy

Prováděcí dokument verze 20.0 - Poskytuje podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory se zaměřením na jednotlivé činnosti, které lze v rámci ROP SV realizovat.

Příručka pro žadatele a příjemce verze 17.0 - Slouží při přípravě i samotné realizaci projektu a obsahuje podrobné vymezení podmínek a pravidel, které musí žadatel/příjemce splnit.  

Přílohy PPŽP verze 17.0

Aktuální formuláře -  Aktuálně platné, používané při přípravě a realizaci projektů

Pokyny pro vyplnění webové žádosti - Zahrnují postupy při vyplňování projektových žádostí, žádostí o platbu a monitorovacích zpráv.

Metodika posuzování finančního zdraví žadatele po 3.1.2010

Metodické pokyny

Řeší problémové otázky při implementaci ROP SV a jsou platné  pro 34. kolo výzvy.

Metodický pokyn č. 52 - k vydání aktualizovaných Kontrolních postupů

Příloha č. 1 MP č. 52 - Kontrolní postupy

Metodický pokyn č. 53 - k vydání aktualizovaných Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV

Příloha č. 1 MP č. 53 - Pokyny pro zadávání veřejných zakázek

Metodický pokyn č. 55 – ke změně limitů pro zadávání veřejných zakázek

Metodický poky č. 56 - k rozšíření výčtu povinných příloh k monitorovacím zprávám

Metodický pokyn č. 57 - k možnosti zápočtu odvodu v rámci ŽoP

Metodický pokyn č. 58 - k vydání aktualizovaných Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV

Příloha č. 1 MP č. 58 - Pokyny pro zadávání
veřejných zakázek

Metodický pokyn č. 59 - K zástavám na majetku

Metodický pokyn č. 62 - K přerušení doby udržitelnosti projektu

Metodické informace

Vysvětlují nebo upřesňují postupy v dokumentaci ROP SV a jsou platné pro 34. kolo výzvy.

Metodická informace č. 35 k zástavám na majetku

Publicita projektu 

Manuál jednotného vizuálního stylu ROP SV

zip Balíček log - česky

zip Balíček log - anglicky

zip Univerzální šablony