Podpora aktivit spojených s řízením ROP (3. kolo výzvy)

Prioritní osa Prioritní osa 5: Technická pomoc
Oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP
Počátek příjmu žádosti 7. leden 2008
Ukončení příjmu žádosti 31. prosinec 2008 v 12:00

Seznam zaregistrovaných projektů 3. kolo výzvy OP 5.1
Seznam schválených projektů 3. kolo výzvy OP 5.1
Zpráva o výsledcích výběrového procesu 3.kola výzvy pro oblast podpory 5.1

Základní dokumenty  

Plné znění 3. kola výzvy pro oblast podpory 5.1 - Seznamuje žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 3. kolo výzvy. 

Prováděcí dokument verze 1.02 - Poskytuje podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory se zaměřením na jednotlivé činnosti, které lze v rámci ROP SV realizovat. 

Aktuální formuláře - Aktuálně platné, používané při přípravě a realizaci projektů.

Pokyny pro vyplnění webové žádosti - Zahrnují postupy při vyplňování projektových žádostí, žádostí o platbu a monitorovacích zpráv.

Metodické pokyny

Řeší problémové otázky při implementaci ROP SV. Platné metodické pokyny pro 3. kolo výzvy.

Metodické informace

Vysvětlují nebo upřesňují postupy v dokumentaci ROP SV. Platné metodické informace pro 3. kolo výzvy.

Publicita projektu

Informace a podklady týkající se povinné publicity:

Manuál jednotného grafického stylu

Balíček log - česky

Balíček log - anglicky

Univerzální šablony