Podpora aktivit spojených s řízením ROP (20. kolo výzvy)

Prioritní osa Prioritní osa 5: Technická pomoc
Oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP
Počátek příjmu žádosti 11. leden 2010
Ukončení příjmu žádosti 31. prosinec 2010 v 12:00

Seznam zaregistrovaných projektů 20. kolo výzvy OP 5.1
Seznam schválených projektů 20. kolo výzvy OP 5.1
Zpráva o výsledcích výběrového procesu 20. kolo výzvy OP 5.1

Základní dokumenty

Plné znění 20. kola výzvy pro oblast podpory 5.1 - seznamuje žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 20. kolo výzvy

Prováděcí dokument verze 6.0 - Poskytuje podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory se zaměřením na jednotlivé činnosti, které lze v rámci ROP SV realizovat.

Aktuální formuláře - Aktuálně platné, používané při přípravě a realizaci projektů

Pokyny pro vyplnění webové žádosti - Zahrnují postupy při vyplňování projektových žádostí, žádostí o platbu a monitorovacích zpráv.

Metodické pokyny

Řeší problémové otázky při implementaci ROP SV. Platné metodické pokyny pro 20. kolo výzvy 

Metodické informace

Vysvětlují nebo upřesňují postupy v dokumentaci ROP SV. Platné metodické informace pro 20. kolo výzvy.

Publicita projektu