Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území (18. kolo výzvy)

Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.2. Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Počátek příjmu žádosti 8. leden 2010
Ukončení příjmu žádosti 31. březen 2010 v 12:00

Řízená výzva - 18. kolo výzvy svým zaměřením doplňuje oprávněné aktivity 16. a 17. kola  výzvy.

Projekty z této výzvy byly vybrány ke schválení Výborem Regionální rady již na zasedání dne 17.9.2010. S ohledem na usnesení vlády č. 563 ze dne 11. 8. 2010 však bylo možné tyto projekty schválit k podpoře z ROP Severovýchod pouze v omezeném rozsahu. Na základě následného usnesení vlády ČR č. 975 ze dne 22.9.2010 pominuly důvody bránící schválení projektů  k podpoře z ROP Severovýchod v plném rozsahu. Na zasedání Výboru Regionální rady dne 19.10.2010 proto bylo schválení projektů k podpoře z ROP Severovýchod potvrzeno s účinností k datu 22. 9. 2010.

Seznam zaregistrovaných projektů 18. kolo výzvy OP 1.2
Seznam schválených projektů 18. kolo výzvy OP 1.2
Zpráva o výsledcích výběrového procesu 18. kolo výzvy OP 1.2

Základní dokumenty

Plné znění 18. kolo výzvy pro oblast podpory 1.2 - Seznamuje žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 18. kolo výzvy.

Prováděcí dokument verze 6.0 - Poskytuje podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory se zaměřením na jednotlivé činnosti, které lze v rámci ROP SV realizovat.

Příručka pro žadatele a příjemce verze 10.0 - Slouží při přípravě i samotné realizaci projektu a obsahuje podrobné vymezení podmínek a pravidel, které musí žadatel/příjemce splnit.

Přílohy PPŽP verze 10.0

Aktuální formuláře - Aktuálně platné, používané při přípravě a realizaci projektů.

Pokyny pro vyplnění webové žádosti - Zahrnují postupy při vyplňování projektových žádostí, žádostí o platbu a monitorovacích zpráv.

Metodika posuzování finančního zdraví žadatele po 3.1.2010

Metodické pokyny

Řeší problémové otázky při implementaci ROP SV a jsou platné  pro 18. kolo výzvy.

Metodické informace

Vysvětlují nebo upřesňují postupy v dokumentaci ROP SV jsou platné pro 18. kolo výzvy.

Publicita projektu

Informace a podklady týkající se povinné publicity