Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území (17. kolo výzvy)

Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.2. Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Počátek příjmu žádosti 8. leden 2010
Ukončení příjmu žádosti 31. březen 2010 v 12:00

Řízená výzva - V rámci 17. kola výzvy budou podporovány pouze projekty, které budou realizovány ve městech s více než 50tis. obyvateli nebo musí mít projekt na město nad 50 tis. obyvatel  převažující dopad. Projekty musí být současně zaměřené na naplňování konkrétních kódů prioritních témat.

25 Městská doprava

28 Inteligentní dopravní systémy

52 Podpora čisté městské dopravy

Projekty z této výzvy byly vybrány ke schválení Výborem Regionální rady již na zasedání dne 17.9.2010. S ohledem na usnesení vlády č. 563 ze dne 11. 8. 2010 však bylo možné tyto projekty schválit k podpoře z ROP Severovýchod pouze v omezeném rozsahu. Na základě následného usnesení vlády ČR č. 975 ze dne 22.9.2010 pominuly důvody bránící schválení projektů  k podpoře z ROP Severovýchod v plném rozsahu. Na zasedání Výboru Regionální rady dne 19.10.2010 proto bylo schválení projektů k podpoře z ROP Severovýchod potvrzeno s účinností k datu 22. 9. 2010.

Seznam zaregistrovaných projektů 17. kolo výzvy OP 1.2
Seznam schválených projektů 17. kolo výzvy OP 1.2
Zpráva o výsledcích výběrového procesu 17. kolo výzvy OP 1.2

Základní dokumenty

Plné znění 17. kola výzvy pro oblast podpory 1.2 - Seznamuje žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 17. kolo výzvy.

Prováděcí dokument verze 6.0 - Poskytuje podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory se zaměřením na jednotlivé činnosti, které lze v rámci ROP SV realizovat.

Příručka pro žadatele a příjemce verze 10.0 - Slouží při přípravě i samotné realizaci projektu a obsahuje podrobné vymezení podmínek a pravidel, které musí žadatel/příjemce splnit.

Přílohy PPŽP verze 10.0

Aktuální formuláře - Aktuálně platné, používané při přípravě a realizaci projektů.

 Pokyny pro vyplnění webové žádosti - Zahrnují postupy při vyplňování projektových žádostí, žádostí o platbu a monitorovacích zpráv.

Metodika posuzování finančního zdraví žadatele po 3.1.2010

Metodické pokyny

Řeší problémové otázky při implementaci ROP SV a jsou platné  pro 17. kolo výzvy.

Metodické informace

Vysvětlují nebo upřesňují postupy v dokumentaci ROP SV jsou platné pro 17. kolo výzvy.

Publicita projektu

Informace a podklady týkající se povinné publicity