Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území (16. kolo výzvy)

Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.2. Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Počátek příjmu žádosti 14. prosinec 2009
Ukončení příjmu žádosti 26. únor 2010 v 12:00

V rámci 16. kola výzvy je možné podporovat pouze projekty zaměřené na investice spojené s nákupem a modernizací drážních vozidel veřejné dopravy zajišťujících regionální železniční dopravu v rámci závazku veřejné služby.

Seznam zaregistrovaných projektů 16. kolo výzvy OP 1.2
Seznam schválených projektů 16. kolo výzvy OP 1.2
Zpráva o výsledcích výběrového procesu 16. kolo výzvy OP 1.2

Základní dokumenty

Plné znění 16. kola výzvy pro oblast podpory 1.2 - Seznamuje žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 16. kolo výzvy.

Prováděcí dokument verze 6.0 - Poskytuje podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory se zaměřením na jednotlivé činnosti, které lze v rámci ROP SV realizovat.

Příručka pro žadatele a příjemce verze 9.0 pro 16. kolo výzvy - Slouží při přípravě i při samotné realizaci projektu a obsahuje podrobné vymezení podmínek a pravidel, které musí žadatel/příjemce splnit.

Přílohy PPŽP verze 9.0

Aktuální formuláře - Aktuálně platné, používané při přípravě a realizaci projektů.

Pokyny pro vyplnění webové žádosti - Zahrnují postupy při vyplňování projektových žádostí, žádostí o platbu a monitorovacích zpráv.

Metodika posuzování finančního zdraví žadatele po 1.1.2009

Metodické pokyny

Řeší problémové otázky při implementaci ROP SV. Platné metodické pokyny pro 16. kolo výzvy

Metodické informace

Vysvětlují nebo upřesňují postupy v dokumentaci ROP SV. Platné metodické informace pro 16. kolo výzvy

Publicita projektu

Informace a podklady týkající se povinné publicity