Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území (31. kolo výzvy)

Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.2. Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Počátek příjmu žádosti 30. březen 2012
Ukončení příjmu žádosti 15. červen 2012 v 12:00

Seznam zaregistrovaných projektů 31. kolo výzvy OP 1.2

Seznam schválených projektů_31. kolo výzvy_OP 1.2

Zpráva o výsledcích výběrového procesu 31. kolo výzvy OP 1.2

Základní dokumenty

Plné znění 31. kola výzvy pro oblast podpory 1.2 - Seznamuje žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 31. kolo výzvy.

Prováděcí dokument verze 17.0 - Poskytuje podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory se zaměřením na jednotlivé činnosti, které lze v rámci ROP SV realizovat.

Příručka pro žadatele a příjemce verze 16.0 - Slouží při přípravě i samotné realizaci projektu a obsahuje podrobné vymezení podmínek a pravidel, které musí žadatel/příjemce splnit.

Přílohy PPŽP verze 16.0

Aktuální formuláře - Aktuálně platné, používané při přípravě a realizaci projektů.

Pokyny pro vyplnění webové žádosti - Zahrnují postupy při vyplňování projektových žádostí, žádostí o platbu a monitorovacích zpráv.

Metodika posuzování finančního zdraví žadatele po 3.1.2010

Metodické pokyny

Řeší problémové otázky při implementaci ROP SV a jsou platné  pro 31. kolo výzvy.

Metodické informace

Vysvětlují nebo upřesňují postupy v dokumentaci ROP SV a jsou platné pro 31. kolo výzvy.

Metodická informace č. 35 k zástavám na majetku

 Publicita projektu

Informace a podklady týkající se povinné publicity