Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání (12. kolo výzvy)

Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.1. Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání
Počátek příjmu žádosti 23. březen 2009
Ukončení příjmu žádosti 31. srpen 2009 v 12:00

Seznam registrovaných projektů ve 12. kole výzvy

Seznam schválených projektů 12. kolo výzvy OP 4.1
Zpráva o výsledcích výběrového procesu 12. kolo výzvy OP 4.1

Základní dokumenty

Plné znění 12. kola výzvy pro oblast podpory 4.1 - Seznamuje žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 12. kolo výzvy.

Prováděcí dokument verze 4.0 - Poskytuje podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory se zaměřením na jednotlivé činnosti, které lze v rámci ROP SV realizovat.

Příručka pro žadatele a příjemce verze 7.0 - Slouží při přípravě i při samotné realizaci projektu a obsahuje podrobné vymezení podmínek a pravidel, které musí žadatel/příjemce splnit.

Přílohy PPŽP verze 7.0

Aktuální formuláře  - Aktuálně platné, používané při přípravě a realizaci projektů.

Pokyny pro vyplnění webové žádosti - Zahrnují postupy při vyplňování projektových žádostí, žádostí o platbu a monitorovacích zpráv.

Metodika posuzování finančního zdraví žadatele po 1.1.2009

Metodické pokyny

Řeší problémové otázky při implementaci ROP SV. Platné metodické pokyny pro 12. kolo výzvy.

Metodické informace

Vysvětlují nebo upřesňují postupy v dokumentaci ROP SV. Platné metodické informace pro 12. kolo výzvy.

Publicita projektu

Informace a podklady týkající se povinné publicity:

Manuál jednotného grafického stylu

Balíček log - česky

Balíček log - anglicky

Univerzální šablony