Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu (21. kolo výzvy)

Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Počátek příjmu žádosti 1. duben 2010
Ukončení příjmu žádosti 30. září 2010 v 12:00

Seznam zaregistrovaných projektů 21. kolo výzvy OP 4.2
Seznam schválených projektů 21. kolo výzvy OP 4.2
Zpráva o výsledcích výběrového procesu 21. kolo výzvy OP 4.2

Upozornění pro žadatele na aktuální změny v IS BENEFIT7 ve formuláři Projektová žádost.

Základní dokumenty

Plné znění 21. kola výzvy pro oblast podpory 4.2 - Seznamuje žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 21. kolo výzvy.

Prováděcí dokument verze 7.0 - Poskytuje podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory se zaměřením na jednotlivé činnosti, které lze v rámci ROP SV realizovat.

Příručka pro žadatele a příjemce verze 11.0 - Slouží při přípravě i samotné realizaci projektu a obsahuje podrobné vymezení podmínek a pravidel, které musí žadatel/příjemce splnit.

Přílohy PPŽP verze 11.0

Aktuální formuláře - Aktuálně platné, používané při přípravě a realizaci projektů.

Pokyny pro vyplnění webové žádosti - Zahrnují postupy při vyplňování projektových žádostí, žádostí o platbu a monitorovacích zpráv.

Metodika posuzování finančního zdraví žadatele po 3.1.2010

Metodické pokyny

Řeší problémové otázky při implementaci ROP SV. Platné metodické pokyny pro 21. kolo výzvy.

Metodické informace

Vysvětlují nebo upřesňují postupy v dokumentaci ROP SV. Platné metodické informace pro 21. kolo výzvy.  

Publicita projektu

Informace a podklady týkající se povinné publicity: