Popis způsobu hodnocení projektů

Po ukončení výzvy přistoupí pracovníci ÚORP k otevření obálek a kontrole přijatelnosti projektu a splnění formálních náležitostí. Hodnocení projektů podle bodovacích kritérií nesmí být prováděno před skončením kola výzvy s výjimkou dílčích projektů předkládaných v oblasti podpory 2.1.

Kontrola přijatelnosti projektu

Představuje kontrolu přijatelnosti projektu a žadatele s ohledem na základní podmínky programu, finanční a legislativní předpoklady, principy strukturální politiky EU apod.

Obecná kriteria přijatelnosti:

Žádost musí splňovat všechna následující kritéria:

 • žádost byla dodána na vytištěné      výstupní sestavě IS BENEFIT7 pro dané kolo výzvy,
 • podle kontrolního znaku      elektronické verze a vytištěné žádosti jsou obě verze shodné,
 • projekt je zaměřen pouze      na jednu oblast podpory,
 • všechny listy žádosti jsou      pevně spojeny a mají shodný kód,
 • převažující část projektu je      realizována na území regionu soudržnosti Severovýchod a nebo  je      region soudržnosti Severovýchod územím, které bude mít z realizace      projektu užitek v souladu s podmínkami výzvy pro danou oblast      podpory,
 • projekt je v souladu      s legislativou EU a ČR (zejména týkající se veřejné podpory, ochrany      hospodářské soutěže, vlivu na životní prostředí apod.), a žadatel stvrdil      tento soulad čestným prohlášením,
 • projekt je v rozmezí      minimálních (a, jsou-li stanoveny, také maximálních) celkových způsobilých      výdajů stanovených pro danou oblast podpory,
 • projekt prokazatelně nemá      negativní vliv na žádné z horizontálních témat,
 • žadatel splňuje definici      příjemce pro danou oblast podpory,
 • žadatel potvrdil, že na      kofinancování projektu není použito jiných dotačních titulů EU      a pokud projekt zakládá veřejnou podporu či je financován      v režimu de minimis také z jiných národních zdrojů včetně zdrojů      územních samospráv.
 • termín realizace akce je      v souladu s podmínkami daného kola výzvy,
 • v případě, že projekt bude      financován dle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října      2006, o použití článku 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční      podporu, splňuje podmínky způsobilosti vymezené v režimu stanoveném tímto      nařízením (jde o posouzení, že projekt spadá do režimu blokové      výjimky a že před datem tohoto potvrzení nebyly zahájeny stavební práce      resp. nedošlo k právně závaznému příslibu objednávky zařízení),
 • projekt je v souladu      s globálním a operačními cíli oblasti podpory,
 • projekt je v souladu se      zaměřením dané oblasti podpory,
 • projekt je součástí schváleného      IPRM[1],
 • projekt je v souladu      s podmínkami dané výzvy pro předkládání žádostí.

Pro posouzení všech kritérií platí, že v případě, že si administrátor není jistý, zda má pro úplné posouzení daného kritéria přijatelnosti dostatek informací, může žadatele vyzvat dopisem k doplnění. Dopis musí obsahovat lhůtu, ve které má být informace doplněna.

Nesplní-li žádost kterékoli z kritérií přijatelnosti, je vyřazena z dalšího procesu administrace a žadateli je tato skutečnost oznámena do 5 pracovních dnů po skončení kontroly dopisem s doručenkou (Oznámení o nesplnění podmínek přijatelnosti a vyřazení z dalšího procesu administrace). Žadatel je v tomto dopise vyzván, aby si do 1 měsíce od doručení dopisu vyzvedl na ÚORP originál jím podané žádosti o poskytnutí dotace.

Žadatelům, jejichž projekty mají být financovány v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006, o použití článku 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu, je v případě úspěšného splnění všech kritérií přijatelnosti zaslán dopis s doručenkou Oznámení o splnění kritérií přijatelnosti, kde je jim potvrzeno s výhradou konečného výsledku, že jejich projekt splňuje podmínky způsobilosti vymezené v režimu stanoveném tímto nařízením. Pro tyto projekty se datum doručení Oznámení o splnění kritérií přijatelnosti stává počátečním datem způsobilosti výdajů.

Kontrola formálních náležitostí

U projektů, které úspěšně prošly kontrolou kritérií přijatelnosti, se dále provádí kontrola formálních náležitostí. Žádost musí splňovat všechna následující kritéria:

 • všechny údaje v žádosti      jsou vyplněny formálně i věcně správně,
 • byl dodán předepsaný počet      materiálů – žádost je dodána ve 2 pare vč. příloh (z nichž 1 je      originál),
 • dodané povinné přílohy      požadované v rámci dané oblasti podpory obsahují náležitosti dle      seznamu pro jednotlivé oblasti podpory,
 • u žádostí v tištěné podobě      je žádost podepsána žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem (včetně      úředně ověřené plné moci žadatele tomuto oprávněnému zástupci),
 • jsou všechny přílohy      k žádosti očíslovány podle seznamu příloh,
 • výdaje uvedené v žádosti      jsou způsobilé – při nutnosti přesunout prostředky mezi rozpočtovými      položkami lze tak učinit za podmínky, že tímto přesunem se projekt      nedostane pod minimální hranici celkových způsobilých výdajů pro danou      oblast podpory a zároveň může jít pouze o přesun položky chybně      zařazené ve způsobilých výdajích do nezpůsobilých,
 • je projekt v souladu      s pravidly uvedenými v Příručce pro žadatele a příjemce,
 • je projekt v souladu      s finančním rámcem oblasti podpory
 • naplňují navržené monitorovací      indikátory cíle projektu,
 • projekt splnil limit pro      křížové financování, je-li křížové financování relevantní pro danou oblast      podpory a projekt má být tímto způsobem financován.

Jestliže žadatel nesplní 1 nebo více formálních kritérií, zašle mu pracovník ÚORP poštou dopis s doručenkou (Výzva k doplnění formálních náležitostí projektu) s uvedením termínu na jejich nápravu - 7 kalendářních dnů od odeslání dopisu. Při doložení požadovaných údajů je žadateli vystaven Předávací protokol.

Pokud žadatel chybějící údaje ve stanovené lhůtě nedoloží, nebo jestliže údaje doplněné žadatelem jsou chybné nebo neúplné, není již žadatel znovu vyzýván, aby je doplnil, a projekt je vyřazen z dalšího procesu administrace. Tato skutečnost je žadateli oznámena dopisem s doručenkou (Oznámení o nesplnění formálních náležitostí projektu a vyřazení z dalšího procesu administrace). Žadatel je v tomto dopise vyzván, aby si do 1 měsíce od doručení dopisu vyzvedl na ÚORP originál jím podané žádosti o poskytnutí dotace.

V případě, že po doložení požadovaných údajů je žádost v pořádku, je předána k bodování.

Bodování projektu

Projekty, které prošly úspěšně kontrolou formálních náležitostí a kontrolou přijatelnosti, jsou hodnoceny podle bodovacích kritérií vyhotovených pro každou oblast podpory programu ROP SV.

U projektů probíhá hodnocení následujících oblastí:

Oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2:

   1. schopnosti žadatele, horizontální témata, plnění indikátorů (váha kritéria 20%) – hodnotiteli jsou 2 pracovníci ÚORP, které určuje vedoucí příslušného ÚORP;

projekt jako celek (doporučující hodnocení ANO/NE; projekt se jako celek /ne/doporučuje) – hodnotiteli jsou 2 pracovníci ÚORP, které určuje vedoucí příslušného ÚORP;

    2. technická kvalita projektu (váha kritéria 40%) – hodnocení provádí 2 experti na technickou kvalitu. Ti jsou navrženi (na základě došlých přihlášek z výběrového řízení) a následně vybráni hodnotící komisí složenou ze zástupců ÚRR a jmenuje je předseda RR;

   3. potřeba a relevance projektu (váha kritéria 40%) – hodnocení provádí expertní komise. Hodnotitele do expertní komise navrhuje (na základě došlých přihlášek z výběrového řízení) hodnotící komise složená ze zástupců ÚRR, schvaluje je VRR a jmenuje předseda RR.

Za každou oblast hodnocení je stanovena zvlášť minimální hranice ve výši 50% vážených bodů. Projekty, které podmínku minimální výše vážených bodů v jednotlivých oblastech hodnocení nesplní, již nejsou hodnoceny v následující oblasti hodnocení a jsou z administrace vyřazeny. Projekty, které ve všech třech oblastech bodovací tabulky dosáhnou minimální hodnocení ve výši 50% vážených bodů a zároveň jsou v rámci celkového bodového hodnocení ohodnoceny minimálně 60% vážených bodů, mohou získat podporu.

 Oblast podpory 2.1, dílčí projekty:

   1. Schopnosti žadatele,      horizontální témata, plnění indikátorů (váha kritéria 35%) -hodnotiteli jsou 2      pracovníci ÚORP, které určuje vedoucí příslušného ÚORP;

Projekt jako celek (doporučující hodnocení ANO/NE; projekt se jako celek /ne/doporučuje) – hodnotiteli jsou 2 pracovníci ÚORP, které určuje vedoucí příslušného ÚORP;

   2. Technická kvalita projektu (váha      kritéria 65%) – hodnocení provádí 1 expert RR na technickou kvalitu. Ten je      navržen (na základě došlých přihlášek z výběrového řízení) a následně      vybrán hodnotící komisí složenou ze zástupců ÚRR a jmenuje ho předseda RR;  

 Oblast podpory 5.2:

 • Hodnocení schopností a      zkušeností žadatele (váha kritéria 30%),
 • Horizontální témata, naplňování      indikátorů (váha      kritéria 10%),
 • Kvalita projektu (váha kritéria 60%).

Hodnocení všech tří skupin kritérií provádí komise, která má 5 členů a je složena z pracovníků ÚRR.


[1]    Kritérium je relevantní pouze pro dílčí projekty integrovaného plánu rozvoje měst.