Přílohy PPŽP verze 1.0

Příloha č. 1 - Specifické podmínky poskytnutí dotací dle oblastí podpory ROP SV - Obsahuje konkrétní informace ke každé jednotlivé oblasti podpory jako jsou operační cíle, způsobilé aktivity, způsobilí příjemci, informace k veřejné podpoře.

Příloha č. 2 - Povinné přílohy k žásdosti o poskytnutí dotace - Popisuje přílohy, které musí žadatel povinně předložit spolu se žádostí o poskytnutí dotace a v jakém rozsahu.

Příloha č. 2a - formulář č. 1 Soulad s rozvojovými strategiemi

Příloha č. 3 - Struktura financování - Je  tabulkou struktury financování dle typů příjemců a typu podpory.

Příloha č. 5 - Studie ekonomického hodnocení projektu - Popisuje, který typ studie ekonomického hodnocení, v jakém rozsahu a s jakou osnovou musí žadatel předložit spolu se žádostí o poskytnutí dotace.

Příloha č. 6 - Indikátory a jejich kvantifikace - Je příloha detailně popisující indikátory, jejich výběr pro projekt, jejich výpočet a plnění.

Příloha č. 7 - Bodovací kritéria - Zahrnují úplné bodovací tabulky pro každou oblast podpory, dle nichž je projekt hodnocen.

Příloha č. 8 - Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV - Obsahuje způsobilé výdaje pro jednotlivé oblasti podpory, vznik a úhradu způs. výdaje, obecná pravidla dokladování a zpracovávání dokladů, vedení účetnictví pro daný projekt apod.

Příloha č. 9 - Metodika projektů generujících příjmy - Shrnuje postupy a povinnosti pro projekty, které vytvářejí příjmy a nezakládají veřejnou podporu.

Příloha č. 10 - Pravidla pro publicitu - Obsahují vše k povinné a nepovinné publicitě projektu s ohledem na oblast podpory a velikost a typ projektu.

Příloha č. 11 - Pokyny pro zadávání veřejných zakázek - Obsahují pravidla a podmínky pro zadávání veřejných zakázek v rámci ROP Severovýchod.

Příloha č. 12 - Kontrolní postupy - Obsahují informace ke kontrole příjemce, práva a povinnosti kontrolovaného i subjektu vykonávajícího kontrolu; lhůty apod.