Rozvoj měst (28. kolo výzvy)

Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Počátek příjmu žádosti 17. říjen 2011
Ukončení příjmu žádosti 31. leden 2012 v 12:00

Seznam zaregistrovaných projektů 28. kolo výzvy OP 2.2

Seznam schválených projektů_28. kolo výzvy_OP 2.2

Seznam hraničních projektů 28. kola výzvy OP 2.2

Seznam projektů ve zvláštním režimu 28. kola výzvy OP 2.2

Zpráva o výsledcích výběrového procesu 28. kolo výzvy OP 2.2

Základní dokumenty

Plné znění 28. kola výzvy pro oblast podpory 2.2 - Seznamuje žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 28. kolo výzvy.

Prováděcí dokument verze 14.00 - Poskytuje podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory se zaměřením na jednotlivé činnosti, které lze v rámci ROP SV realizovat.

Příručka pro žadatele a příjemce verze 14.00 - Slouží při přípravě i při samotné realizaci projektu a obsahuje podrobné vymezení podmínek a pravidel, které musí žadatel/příjemce splnit.

Přílohy PPŽP verze 14.00

Aktuální formuláře - Aktuálně platné, používané při přípravě a realizaci projektů.

Pokyny pro vyplnění webové žádosti - Zahrnují postupy při vyplňování projektových žádostí, žádostí o platbu a monitorovacích zpráv.

Metodika posuzování finančního zdraví žadatele po 3.1.2010

Metodické pokyny

Řeší problémové otázky při implementaci ROP SV. Platné metodické pokyny pro 28. kolo výzvy.

Metodické informace

Vysvětlují nebo upřesňují postupy v dokumentaci ROP SV a jsou platné pro 28. kolo výzvy.

Metodická informace č. 27 - k upřesnění vykazování finančních údajů projektů generujících příjmy

Metodická informace č. 30 - k zpřesnění Metodického pokynu č. 47

Metodická informace č. 35 k zástavám na majetku

Publicita projektu

Informace a podklady týkající se povinné publicity

Manuál jednotného grafického stylu

Balíček log - česky

Balíček log - anglicky

Univerzální šablony