Rozvoj měst (39. kolo výzvy)

Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Počátek příjmu žádosti 10. leden 2014
Ukončení příjmu žádosti 28. únor 2014 v 12:00

Seznam zaregistrovaných projektů 39. kolo OP 2.2

Seznam schválených projektů 39. kolo výzvy OP 2.2

Zpráva o výsledcích výběrového procesu 39. kolo výzvy OP 2.2

Základní dokumenty

Plné znění 39. kola výzvy pro oblast podpory 2.2 - Seznamuje žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 37. kolo výzvy.

Prováděcí dokument verze 20.0 - Poskytuje podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory se zaměřením na jednotlivé činnosti, které lze v rámci ROP SV realizovat.

Příručka pro žadatele a příjemce verze 17.0 - Slouží při přípravě i samotné realizaci projektu a obsahuje podrobné vymezení podmínek a pravidel, které musí žadatel/příjemce splnit.

Přílohy PPŽP verze 17.0

Aktuální formuláře - Aktuálně platné, používané při přípravě a realizaci projektů.

Pokyny pro vyplnění webové žádosti - Zahrnují postupy při vyplňování projektových žádostí, žádostí o platbu a monitorovacích zpráv.

Metodika posuzování finančního zdraví žadatele po 3.1.2010

Metodické pokyny

Řeší problémové otázky při implementaci ROP SV a jsou platné  pro 39. kolo výzvy.

Metodické informace

Vysvětlují nebo upřesňují postupy v dokumentaci ROP SV. Platné metodické informace pro 39. kolo výzvy. 

Metodická informace č. 32 - k úpravě specifických postupů u hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu pro výzvy od 35. kola

Metodická informace č. 35 k zástavám na majetku

Publicita projektu

Informace a podklady týkající se povinné publicity