Rozvoj měst (9. kolo výzvy)

Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Počátek příjmu žádosti 11. srpen 2008
Ukončení příjmu žádosti 11. listopad 2008 v 12:00

Seznam zaregistrovaných projektů 9. kolo výzvy OP 2.2
Seznam schválených projektů 9. kolo výzvy OP 2.2
Výsledky výběrového procesu v 9. kole výzvy pro oblast podpory 2.2

Základní dokumenty

Plné znění 9. kola výzvy pro oblast podpory 2.2 - Seznamuje žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 9. kolo výzvy.

Prováděcí dokument verze 2.0 - Poskytuje podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory se zaměřením na jednotlivé činnosti, které lze v rámci ROP SV realizovat.

Příručka pro žadatele a příjemce verze 4.0 - Slouží při přípravě i při samotné realizaci projektu a obsahuje podrobné vymezení podmínek a pravidel, které musí žadatel/příjemce splnit.

Přílohy PPŽP verze 4.0

Aktuální formuláře - Aktuálně platné, používané při přípravě a realizaci projektů.

Pokyny pro vyplnění webové žádosti - Zahrnují postupy při vyplňování projektových žádostí, žádostí o platbu a monitorovacích zpráv.

Metodika posuzování finančního zdraví žadatele před 1.1.2009

Metodické pokyny

Řeší problémové otázky při implementaci ROP SV. Platné metodické pokyny pro 9. kolo výzvy.

Metodické informace

Vysvětlují nebo upřesňují postupy v dokumentaci ROP SV a jsou platné pro 9. kolo výzvy.

Publicita projektu 

Informace a podklady týkající se povinné publicity:

Manuál jednotného grafického stylu

Balíček log - česky

Balíček log - anglicky

Univerzální šablony