Rozvoj regionální silniční infrastruktury (35. kolo výzvy)

Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Počátek příjmu žádosti 30. září 2013
Ukončení příjmu žádosti 31. říjen 2013 v 12:00

Seznam registrovaných projektů v 35. kole výzvy 

Seznam schválených projektů 35. kolo výzvy OP 1.1 

Zpráva o výsledcích výběrového procesu 35. kolo výzvy OP 1.1

Základní dokumenty

Plné znění 35. kola výzvy pro oblast podpory 1.1 - Seznamuje žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 29. kolo výzvy.

Prováděcí dokument verze 20.0 - Poskytuje podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory se zaměřením na jednotlivé činnosti, které lze v rámci ROP SV realizovat.

Příručka pro žadatele a příjemce verze 17.0 - Slouží při přípravě i samotné realizaci projektu a obsahuje podrobné vymezení podmínek a pravidel, které musí žadatel/příjemce splnit.  

Přílohy PPŽP verze 17.0

Aktuální formuláře- Aktuálně platné, používané při přípravě a realizaci projektů.

Pokyny pro vyplnění webové žádosti - Zahrnují postupy při vyplňování projektových žádostí, žádostí o platbu a monitorovacích zpráv.

Metodika posuzování finančního zdraví žadatele po 3.1.2010

Metodické pokyny

Řeší problémové otázky při implementaci ROP SV a jsou platné  pro 35. kolo výzvy.

Metodické informace

Vysvětlují nebo upřesňují postupy v dokumentaci ROP SV. Platné metodické informace pro 35. kolo výzvy. 

Metodická informace č. 32 - k úpravě specifických postupů u hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu pro výzvy od 35. kola

Metodická informace č. 35 k zástavám na majetku

Publicita projektu

Informace a podklady týkající se povinné publicity: