Rozvoj regionální silniční infrastruktury (41. kolo výzvy)

Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Počátek příjmu žádosti 1. červenec 2014
Ukončení příjmu žádosti 28. listopad 2014 v 12:00

Seznam zaregistrovaných projektů ve 41. kole řízené výzvy pro oblast podpory 1.1

Seznam schválených projektů ve 41. kole řízené výzvy pro oblast podpory 1.1 

Zpráva o výsledcích výběrového procesu 41. kolo výzvy oblast podpory 1.1

Základní dokumenty

Plné znění 41. kola výzvy pro oblast podpory 1.1 - Seznamuje žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 41. kolo výzvy.

Prováděcí dokument verze 21.0 - Poskytuje podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory se zaměřením na jednotlivé činnosti, které lze v rámci ROP SV realizovat.

Příručka pro žadatele a příjemce verze 18.0 - Slouží při přípravě i samotné realizaci projektu a obsahuje podrobné vymezení podmínek a pravidel, které musí žadatel/příjemce splnit.  

Přílohy PPŽP verze 18.0

Aktuální formuláře- Aktuálně platné, používané při přípravě a realizaci projektů.

Pokyny pro vyplnění webové žádosti - Zahrnují postupy při vyplňování projektových žádostí, žádostí o platbu a monitorovacích zpráv.

Metodika posuzování finančního zdraví žadatele po 3. 1. 2010

Metodické pokyny

Řeší problémové otázky při implementaci ROP SV a jsou platné  pro 41. kolo výzvy.

Metodický pokyn č. 46 - k upřesnění zpúsobilosti výdajů při využití smluvnich pokut jako dílčího hodnotícího kritéria

Metodický pokyn č. 52 - k vydání aktualizovaných Kontrolních postupů

Příloha č. 1 MP č. 52 - Kontrolní postupy

Metodický pokyn č. 53 - k vydání aktualizovaných Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV

Příloha č. 1 MP č. 53 - Pokyny pro zadávání veřejných zakázek

Metodický pokyn č. 55 – ke změně limitů pro zadávání veřejných zakázek

Metodický pokyn č. 58 - k vydání aktualizovaných Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV

Příloha č. 1 MP č. 58 - Pokyny pro zadávání
veřejných zakázek

Metodický pokyn č. 59 - K zástavám na majetku

Metodický pokyn č. 60k specifickým postupům administrace projektů ve zvláštním režimu

Metodický pokyn č. 62 - K přerušení doby udržitelnosti projektu

Metodické informace

Vysvětlují nebo upřesňují postupy v dokumentaci ROP SV a jsou platné pro 41. kolo výzvy.

Metodická informace č. 35 k zástavám na majetku

Publicita projektu

Informace a podklady týkající se povinné publicity: