Rozvoj regionální silniční infrastruktury (1. kolo výzvy)

Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Počátek příjmu žádosti 17. září 2007
Ukončení příjmu žádosti 15. listopad 2007 v 12:00

Seznam zaregistrovaných projektů 1. kolo výzvy OP 1.1
Seznam schválených projektů 1. kolo výzvy OP 1.1
Zpráva o výsledcích výběrového procesu 1. kolo výzvy 1.1

Základní dokumenty

Plné znění 1. kola výzvy pro oblast podpory 1.1 - Seznamuje žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 1. kolo výzvy.

Prováděcí dokument verze 1.01 - Poskytuje podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory se zaměřením na jednotlivé činnosti, které lze v rámci ROP SV realizovat.

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 - Slouží při přípravě i při samotné realizaci projektu a obsahuje podrobné vymezení podmínek a pravidel, které musí žadatel/příjemce splnit.

Přílohy PPŽP verze 1.0

Aktuální formuláře - Aktuálně platné, používané při přípravě a realizaci projektů

Pokyny pro vyplnění webové žádosti - Zahrnují postupy při vyplňování projektových žádostí, žádostí o platbu a monitorovacích zpráv.

Metodika posuzování finančního zdraví žadatele před 1.1.2009

Metodické pokyny

Řeší problémové otázky při implementaci ROP SV a jsou platné pro 1. kolo výzvy.

Metodické informace

Vysvětlují nebo upřesňují postupy v dokumentaci ROP SV a jsou platné pro 1. kolo výzvy.

Publicita projektu

Informace a podklady týkající se povinné publicity:

Manuál jednotného grafického stylu

Balíček log - česky

Balíček log - anglicky

Univerzální šablony