Rozvoj regionální silniční infrastruktury (19. kolo výzvy)

Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Počátek příjmu žádosti 11. leden 2010
Ukončení příjmu žádosti 30. duben 2010 v 12:00

Seznam zaregistrovaných projektů 19. kolo výzvy OP 1.1
Seznam schválených projektů 19. kolo výzvy OP 1.1
Zpráva o výsledcích výběrového procesu 19. kolo výzvy OP 1.1

Základní dokumenty

Plné znění 19. kola výzvy pro oblast podpory 1.1 - Seznamuje žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 19. kolo výzvy.

Prováděcí dokument verze 6.0 - Poskytuje podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory se zaměřením na jednotlivé činnosti, které lze v rámci ROP SV realizovat.

Příručka pro žadatele a příjemce verze 10.0 - Slouží při přípravě i samotné realizaci projektu a obsahuje podrobné vymezení podmínek a pravidel, které musí žadatel/příjemce splnit.  

Přílohy PPŽP verze 10.0

Aktuální formuláře- Aktuálně platné, používané při přípravě a realizaci projektů.

Pokyny pro vyplnění webové žádosti - Zahrnují postupy při vyplňování projektových žádostí, žádostí o platbu a monitorovacích zpráv.

Metodika posuzování finančního zdraví žadatele po 3.1.2010

Metodické pokyny

Řeší problémové otázky při implementaci ROP SV a jsou platné  pro 19. kolo výzvy.

Metodické informace

Vysvětlují nebo upřesňují postupy v dokumentaci ROP SV a jsou platné pro 19. kolo výzvy.

Publicita projektu

Informace a podklady týkající se povinné publicity: